Page 9 - автореферат_УЧАНІН
P. 9

7

                      ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
         У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та завдання
      роботи, описано об’єкт, предмет і методи досліджень, наукову новизну і практичне
      значення одержаних результатів, а також представлено інформацію про особистий
      внесок здобувача, апробацію роботи. Викладено структуру роботи та публікації.
         У першому розділі за літературними джерелами подано основні параметри, за-
      важальні фактори і обмеження вихрострумового методу. Проаналізовано роботи, в
      яких розглядаються питання реальної глибини контролю і показано, що вона зале-

      жить не тільки від робочої частоти f, відносної магнітної проникності (МП) μ, пито-
      мої електропровідності (ПЕП)  матеріалу ОК, а і від радіуса r обмотки ВСП. Крім
      того, загасання вихрових струмів залежить від відстані до обмотки збудження. Сут-
      тєвою проблемою, що обмежує можливості ВК (зокрема, по глибині контролю), є
      вплив завад. Представлено концепцію «обмеженої завадами глибини контролю», в
      якій реальна глибина контролю визначається експериментально і залежить від спів-
      відношення сигналів від підповерхневих дефектів до рівня завад. Такий підхід
      пов’язує задачу збільшення глибини контролю не тільки з конструкцією ВСП, але і з
      ефективністю заглушення існуючих завад. Проаналізовано джерела завад для накла-
      дних ВСП і запропоновано їх класифікацію.
         Розглянуто методи моделювання задач ВК. Детальніше проаналізовано метод
      об’ємних інтегральних рівнянь, який розвинуто в роботах Д. Боулера і Х. Саббаха.
      Інтегральні рівняння будують за допомогою тензорної функції Гріна. Апроксимують
      отримані інтегральні рівняння системою лінійних алгебраїчних рівнянь, розв’язок
      яких отримують чисельно. Інтегральні представлення загального розв’язку задачі з
      ядрами у вигляді тензорної функції Гріна служать вихідними співвідношеннями для
      теоретичного моделювання імпедансу, внесеного тривимірним дефектом в
      електропровідний ОК.
         Проаналізовано конструкції накладних ВСП і побудувано їх розширену класи-
      фікацію. Введено перспективні анаксіальні ВСП і ВСП подвійного диференціюван-
      ня. Проведено порівняльний аналіз схем автогенераторних вихрострумових дефек-
      тоскопів (ВД) і запропоновано їх класифікацію. Побудовано схему причинно-
      наслідкових зв’язків впливу дефекта і зазору на параметри ВСП і коливальної сис-
      теми автогенератора. Визначено оптимальні підходи для створення автогенератор-
      них ВД. Проведено аналіз основних можливостей і характеристик ВД універсально-
      го типу, на основі якого визначено технічні вимоги для їх створення.
         Представлено засоби вихрострумової структуроскопії немагнітних матеріалів,
      побудовані на вимірюванні ПЕП. Найперспективнішими визначено засоби, побудо-
      вані на фазовому принципі, які дозволяють зменшити вплив зміни зазору. Розгляну-
      то засоби для контролю змін структури в тонких поверхневих шарах матеріалу з ви-
      користанням підвищених робочих частот.
         Другий розділ присвячено дослідженню сигналів параметричних і анаксіаль-
      них накладних ВСП. Представлено методику розрахунків сигналів ВСП під час вза-
      ємодії з електропровідним ОК (у тому числі з дефектом) з використанням програми
      VIC-3D. Дано результати відпрацювання цієї програми. Проведено оцінку похибок
      розрахунків сигналів ВСП методом об’ємних інтегральних рівнянь, яка підтвердила
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14