Page 4 - автореферат_УЧАНІН
P. 4

2

      Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертація
    виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України відповід-
    но до плану його науково-дослідних робіт. Як відповідальний виконавець автор брав
    участь у виконанні держбюджетних тем «Розробка методів оцінки деградації фізи-
    ко-механічних властивостей авіаційних матеріалів типу Д16» (2003-2005, № ДР
    0103U003350); «Встановлення фізико-механічних критеріїв і розроблення засобів
    локальної оцінки пошкоджуваності матеріалів з використанням вихрострумового і
    магнітного методів неруйнівного контролю» (2006-2008, № ДР 0106U004812); «Роз-
    роблення комплексного методу оцінювання втомної довговічності елементів конс-
    трукцій з врахуванням структурно-механічної деградації  матеріалів»  (2009-2011,
    № ДР 0109U002657); «Розроблення методів оцінювання довговічності елементів
    конструкцій з урахуванням структурно-механічної пошкодженості матеріалів біля
    концентраторів напружень» (2012-2014, № ДР 0112U002783); «Розроблення методів
    оцінювання і способів підвищення міцності і тріщиностійкості конструкційних ма-
    теріалів та їх зварних з’єднань з урахуванням структурно-механічної деградації в
    експлуатаційних середовищах» (2015-2017, № ДР 0115U000123); «Розробка техно-
    логій вихрострумової дефектоскопії для діагностики елементів конструкцій тривалої
    експлуатації в енергетиці та авіації» («Ресурс») (2007-2009, № ДР 0107U005214).
      Автор був керівником держбюджетних тем загальноакадемічної програми «Ре-
    сурс»: «Створення засобів та технологій автоматизованого вихрострумового конт-
    ролю та діагностики трубчастих елементів та перемичок колекторів парогенераторів
    атомних електростанцій» (2007-2009, № ДР 0107U005231); «Розробка та впрова-
    дження вихрострумових зондів підвищеної чутливості та роздільної здатності для
    оцінки технічного стану теплообмінних труб парогенераторів енергоблоків атомних
    електростанцій» (2010-2012, № ДР 0110U004565); «Розроблення засобів і технологій
    вихрострумового контролю для діагностики відповідальних об'єктів тривалої екс-

    плуатації енергетики, транспорту і нафтогазової галузі» (2010-2012, № ДР
    0110U004574); «Розроблення нових технологій вихрострумового контролю для ви-
    значення технологічної і експлуатаційної пошкоджуваності та напруженого стану
    критичних елементів конструкцій» («Ресурс-2», 2016-2020, № ДР 0116U006337); а
    також госпдоговірних тем: «Розробка  макету вихрострумового  дефектоскопу»
    (2004, № ДР 0104U005233); «Розробка попередньої методики вихрострумового кон-
    тролю якості замикальних зварних швів на настроювальних зразках та участь в її
    впровадженні» (2007-2009, № ДР 0107U009825).
      Мета і задачі дослідження.
      Метою роботи є створення високочутливих ВСП, засобів і технологій ВК від-
    повідальних конструкцій і виробів, спрямованих на виявлення дефектів в об’єктах,
    що характеризуються високим рівнем завад. Це дозволить розширити сферу засто-
    сування вихрострумового методу на виявлення дефектів у зварних швах і багатоша-
    рових авіаційних вузлах, під головкою заклепки, під шаром захисного діелектрично-
    го покриття, у виробах з неоднорідною структурою і шорсткою поверхнею (литво)
    тощо. Для досягнення мети сформульовано такі задачі:
     • встановити особливості формування сигналів від дефектів у накладних ВСП рі-
    зного типу;
   1   2   3   4   5   6   7   8   9