Page 12 - автореферат_УЧАНІН
P. 12

10

    для створення складніших ВСП подвійного диференціювання, так як вони є їх утво-
    рювальним елементом.
      Сигнали анаксіального ВСП у вигляді двох рознесених на відстань  однако-

    вих обмоток, що взаємодіють з електропровідним немагнітним півпростором без
    дефекту, розраховано методом об’ємних інтегральних рівнянь. Для порівняння роз-
    раховано сигнали коаксіального ВСП, в якому ОЗ розміщено співвісно безпосеред-

    ньо над ВО. Результати розрахунків представлено у вигляді годографів змін сигналів

    коаксіальних і анаксіальних ВСП для різної нормованої відстані  між обмотками за

    встановлення їх на електропровідний немагнітний півпростір з різною ПЕП на різних
    робочих частотах. Для окремих значень ПЕП подано годографи зміни сигналів дослі-
    джуваних ВСП, зумовлених збільшенням зазору. Отримані результати свідчать, що
    годографи сигналів анаксіальних ВСП від зміни ПЕП суттєво відрізняються від го-
    дографів коаксіальних ВСП. Годографи класичних коаксіальних ВСП завжди ле-
    жать у четвертому квадранті комплексної площини. З підвищенням робочої частоти
    годограф переміщується за годинниковою стрілкою, проте не виходить за межі чет-
    вертого квадранта. В анаксіального ВСП із підвищенням робочої частоти і відстані
    між обмотками годографи переміщуються за годинниковою стрілкою і переходять у
    третій, а далі – у другий квадранти. Зокрема, на робочій частоті 10 кГц вони перехо-


    дять у третій квадрант для  = 1,5 і  = 2,0. На робочій частоті 100 кГц годографи

    переходять у третій квадрант вже для  = 1,0, а для  = 1,5 і  = 2,0 – у другий. На    робочій частоті 1 МГц вони переходять у другий квадрант вже для ВСП з меншою    відстанню між обмотками  = 1,0 і  = 1,5, а для  = 2,0 годограф повністю розта-    шований у другому квадранті. При цьому значення ПЕП, за якого годограф спочатку
    перетинає вісь реактивної складової імпедансу, а потім і вісь активної, є тим мен-
    шим, чим меншою є віддаль між обмотками і робоча частота.
      Особливості мають і годографи сигналів анаксіальних ВСП зі збільшенням за-

    зору. Тільки для найменшого рознесення обмоток (  = 1,0) і робочої частоти 10 кГц

    годографи зазору дещо подібні до таких для коаксіальних ВСП. Єдина відмінність –
    різна їх кривизна: у коаксіального ВСП годографи зазору випуклі у бік осі реактив-
    ної складової X', а в анаксіального – у бік осі активної складової R'. На низьких ро-
    бочих частотах для великих значень ПЕП годографи зазору спочатку проходять па-
    ралельно або близькі до годографів зміни ПЕП, а потім повертаються у напрямку
    початку координат, що відповідає розміщенню ВСП у «повітрі». Експериментальні
    дослідження підтвердили особливість годографів анаксіальних ВСП зі зміною зазо-
    ру, зокрема, різний напрям їх випуклості в анаксіальному і коаксіальному випадках.
       Досліджено особливості анаксіальних ВСП під час їх взаємодії з дефектом.
    Окремі автори зауважують направлені властивості чутливості анаксіальних ВСП під
    час взаємодії з видовженим дефектом типу тріщини. Це пояснюють розподілом ви-
    хрових струмів у зоні дефекта для анаксіальних ВСП, коли тріщина розташована
    безпосередньо між його обмотками (рис. 4б) і посилює їх взаємодію, спрямовуючи
    індуковані ОЗ вихрові струми в зону розташування ВО. У цих працях варіант пер-
    пендикулярної орієнтації тріщини під час ВК анаксіальними ВСП вважають неперс-
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17