Page 8 - автореферат_УЧАНІН
P. 8

6

    ВСП, проведення експериментів і аналіз результатів [18, 35]. В статтях, написаних у
    співавторстві зі співробітниками Мармара Центру (Туреччина), автору належить
    план досліджень, підготовка ВСП і зразків, участь в експерименті і аналізі результа-
    тів [28, 45]. Комплексні роботи з оцінювання механічних характеристик зварних
    швів і деградованих авіаційних конструкцій довготривалої експлуатації проводяться
    під керівництвом проф. О.П. Осташа [27, 43, 57, 58]. В цих роботах автору належить
    ідея використання в якості структурочутливого параметра питомої електропровідно-
    сті (ПЕП), вихрострумовий спосіб безконтактного вимірювання ПЕП з відлашту-
    ванням від впливу товщини діелектричного покриття і участь в аналізі результатів.
       Апробація результатів дисертації. Робота у повному обсязі доповідалась на
    семінарі «Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування» у Фізико-
    механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України. Представлені в роботі ре-
    зультати доповідались на науково-технічних конференціях і семінарах, серед яких:
    15,16,18 і 19 Всесвітні конференції з неруйнівного контролю (Рим, 2000; Монреаль,
    2004; Дурбан, 2012; Мюнхен, 2016); 8–11 Європейські конференції з неруйнівного
    контролю (Барселона, 2002; Берлін, 2006; Москва, 2010; Прага, 2014); 22–23 симпо-
    зіуми американського товариства неруйнівного контролю (Мемфіс, 2013; Міннеапо-
    ліс, 2014); 9 міжн. конференція з механіки руйнування (ICF-8) (Київ, 1993); 10 міжн.
    семінар з електромагнітного контролю (Мічіган, 2004); VI міжн. конф. з математич-
    них методів в електромагнітній теорії (MMET’96) (Львів, 1996); конф. Німецького
    товариства з неруйнівного контролю (Інсбрук, 2000); Італійська нац. конф. з неруй-
    нівного контролю і діагностичного моніторингу (Трієст, 2013); 2–8 нац. наук.-техн.
    конференції “Неруйнівний контроль та технічна діагностика” (Днiпропетровськ,
    1997, 2000; Київ, 2003; 2006; 2009; 2012; 2016); 10–16, 18 міжн. конф. "Современные
    методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики" (Ялта,
    2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010); 1–17 міжн. наук.-техн. конф. «Елект-

    ромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів –
    «ЛЕОТЕСТ» (1996–2012, Славське); 16, 20, 21 і 22 семінари „Неруйнівний контроль
    матеріалів” (Закопане, 2010, 2014, 2015, 2016); 3 і 4 наук.-техн. конф. “Приладобу-
    дування: стан і перспективи” (Київ, 2004, 2005); 4, 5, 6 міжн. наук.-техн. конферен-
    ції "Сучасні прилади, матеріали, і технології для неруйнівного контролю і технічної
    діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання" (Ів.-Фран-
    ківськ, 2005, 2008, 2011); міжн. конф. «Сварка і споріднені технології – сьогодення і
    майбутнє» (Київ, 2013); 6, 7, 8, 10 міжн. наук.-техн. конференції «Прогрессивные
    технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических устано-
    вок» (Алушта, 2009, 2010, 2011, 2013).
      Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 4 мо-
    нографії і розділи в монографіях (1 – одноосібна), 42 статей у фахових виданнях, 43
    статей у матеріалах конференцій, а також 26 авторських свідоцтв і патентів. Серед
    них 7 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus.
      Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить анотацію, вступ,
    вісім розділів, висновки, список використаних джерел із 383 найменувань і додатки
    на 29 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 467 сторінок. Робота містить
    244 рисунки і 25 таблиць.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13