Page 13 - автореферат_УЧАНІН
P. 13

11

      пективним і через це не досліджують, хоча у цьому випадку перерозподіл вихрових
      струмів також має місце (рис. 4в).
              а)                б)                в)
         Рис. 4. Розподіл вихрових струмів в ОК без дефекта (а), для паралельної (б) і
         перпендикулярної (в) орієнтацій тріщини: 1 – ОЗ; 2 – ВО; 3 – вихрові струми;
                       4 – поверхня ОК; 5 – тріщина

         Розраховано сигнали анаксіальних ВСП у вигляді двох рознесених однакових
      обмоток 1 і 2 (рис. 5), що взаємодіють з електропровідним немагнітним півпросто-
      ром (z < 0) з поверхневим дефектом типу тріщини. Обмотка 1 є ОЗ, а вісь другої ВО
      2 віднесена від осі обмотки 1 на відстань l . Тріщину моделювали у вигляді вузь-
                                 p
      кої прямокутної несуцільності матеріалу довжиною l глибиною a і розкриттям с
                                       ТР
      (рис. 5), розміщеної у центрі системи координат. Параметри обмотки такі: зовнішній
                             діаметр D , товщина обмотки Δr і висота l .
                                   З
                                                         0
                             Розрахували внесені дефектом зміни модуля
                             Z і складових R , X передатного імпедансу
                                          ТР
                                        ТР
                              ТР
                             ВСП. Результати пронормували відносно мо-
                             дуля імпедансу ВСП Z  за його встановлен-
                                           ОК

                             ня на бездефектний ОК:        ТР      ,
                                                        ОК
                                                     ТР

                               ТР     ОК  і   ТР     . Геометричні
                                  ТР
                                                ОК
                                             ТР
                             параметри тріщини, обмоток і координати
                             ВСП приведено до зовнішнього діаметра об-
                             мотки ВСП. Розраховували для узагальненого

                             параметра       = 5,65 і нульового


                             зазору між обмотками і поверхнею ОК.
                                Анаксіальні ВСП не мають осьової симет-
                             рії, тому досліджено залежність сигналів анак-
        Рис. 5. Анаксіальний ВСП над       сіального ВСП від його орієнтації відносно
       електропровідним півпростором        напрямку тріщини. Можливі два варіанти орі-
          з дефектом типу тріщини        єнтації ВСП, один із яких називатимемо пара-

                             лельним (рис. 6а), а інший – перпендику-
      лярним (рис. 6б). Дослідження показали, що особливістю сигналів від тріщини для
      паралельної і перпендикулярної орієнтацій ВСП є майже протилежний напрям годо-
      графів. Це пов’язано з різним впливом тріщини на розподіл вихрових струмів. За
      паралельної орієнтації ВСП тріщина спрямовує вихрові струми в зону ВО (див. рис.
      4б), а за перпендикулярної, навпаки, екранує ВО (рис. 4в), відхиляючи вихрові
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18