Page 14 - автореферат_УЧАНІН
P. 14

12

    струми від концентричних траєкторій, притаманних бездефектному ОК (рис. 4а).
    Крім того встановлено, що для паралельної орієнтації обмоток сигнал є симетрич-
    ним і досягає максимального значення, коли поздовжня вісь ВСП, що з’єднує осі об-
                                    моток, пересікає тріщину. Для

                                    перпендикулярної     орієнтації
                                    зміни амплітуди і годографи
                                    також є симетричними віднос-
                                    но центральної точки ВСП,

                                    тобто точки, що лежить посе-
           а)               б)        редині між обмотками. Уза-
                   3
                                    гальнюючи, можна сказати, що
      Рис. 6. Паралельна (а) і перпендикулярна (б)
                                    незалежно від орієнтації годог-
    орієнтації анаксіального ВСП відносно тріщини
                                    рафи мають симетричний ви-
    гляд з максимумом у центральній точці ВСП. Через відмінність розподілу вихрових
    струмів навколо тріщини (рис. 4) співвідношення амплітуд сигналів від тріщин різ-
    них орієнтацій залежить від їх довжини. Зміна амплітуди сигналів для паралельної і

    перпендикулярної орієнтацій анаксіального ВСП із рознесенням обмоток   = 1,0

    показала, що зі збільшенням довжини тріщини від  l' = 2,0 до 4,0 амплітуда сиг-
                                     ТР

    налу ВСП за паралельної орієнтації зменшується, а за перпендикулярної, навпаки,
                                 збільшується (рис. 7).
                                    Досліджено особливості зміни
                                 амплітуди сигналу для паралельної
                                 орієнтації ВСП під час сканування
                                 вздовж центральної лінії тріщини
                                 вздовж осі Y залежно від довжини
                                 тріщини для різного рознесення
                                 обмоток. Встановлено (рис. 8а), що
                                 для коротких тріщин з приведеною
                                 довжиною l'  2,0  сигнал анак-
                                         ТР

                                 сіального ВСП з рознесенням об-

                                 моток    = 1,0 є максимальним у

                                 центральній точці між обмотками.

                                 Зі збільшенням довжини тріщини
    Рис. 7. Зміна амплітуди сигналів від тріщин
      довжиною 2,0 мм (● і ▲) і 4,0 мм (○ і ∆)        амплітуда сигналу в центральній
     під час сканування з паралельною (○ і ●) і        точці зменшується і вже для

    перпендикулярною (▲ і ∆) орієнтаціями ВСП         l' ТР  =2,2  формується характерна
                                 «сідловина», яка ще більше прояв-
    ляється для l' =3,0 (рис. 9б).
           ТР

      Для ВСП з більшим рознесенням обмоток сигнал від коротких тріщин також
    має максимум у центральній точці між обмотками. Зі збільшенням довжини тріщи-
    ни (l' > 2,0) амплітуда сигналу в центральній точці також дещо зменшується. Про-
       ТР
    те для l'  = 2,2 характерна «сідловина» ще не формується. При цьому нормовані
         ТР

    значення амплітуди сигналу є більшими, ніж у ВСП з рознесенням  = 1,0.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19