Page 10 - автореферат_УЧАНІН
P. 10

8

    високу ефективність запропонованої методики. Розглянемо стисло результати засто-
    сування цієї методики стосовно параметричного і анаксіального ВСП.
      Параметричний ВСП. Проведено дослідження особливостей просторового ро-
    зподілу сигналу параметричного ВСП від тріщин різної довжини, важливих для ви-
    бору оптимальної геометрії ВСП, схеми сканування ОК і формування вимог його
    чутливості під час виявлення тріщин. Розглянуто циліндричний ВСП параметрично-
    го типу, що взаємодіє з електропровідним немагнітним півпростором (Z < 0) з роз-
    міщеним у ньому поверхневим дефектом типу тріщини. Тріщину моделювали у ви-

    гляді вузької прямокутної несуцільності матеріалу довжиною l , глибиною a і ши-
                                         ТР
                         риною (розкриттям) с (рис. 1). Розраховували
                         внесену дефектом зміну модуля Z  імпедансу
                                               ТР
                         ВСП, яку пронормовано відносно модуля імпе-
                         дансу ВСП Z при встановленні на бездефектну
                                 ОК
                         частину ОК Z' = Z /Z    ОК . Геометричні пара-
                                      ТР
                                  ТР
                         метри приведено до середнього діаметра обмо-
                         тки  ВСП: приведена довжина  тріщини  l' =
                                                    ТР
                         l /D , приведена глибина а' = а/D , приведе-
                            с
                          ТР
                                                с
                         не розкриття с' = с/D , приведені товщина Δr' =
                                      с
                         Δr/D і висота l' = l /D обмотки ВСП,  а та-
                                        с
                                   0
                            с
                                      0
                         кож  приведені  координати  ВСП x' = x/D і
                                                     с
                         y' = y/D . Розраховували для узагальненого па-
                               с
      Рис. 1. Схема розрахунків       раметра       = 6,28.

     сигналів параметричного ВСП
                         На рис. 2 подано розподіл нормованого модуля

    імпедансу Z' параметричного ВСП під час сканування вздовж осі Y при збережен-
           ТР
    ні центрального положення ВСП відносно серединної площини тріщини (x = 0).
           а)                 б)                 в)
      Рис. 2. Розподіл сигналу ВСП при скануванні вздовж тріщин різної довжини:
           а) () – l' = 0,3; ( ) – l' = 0,5; () – l' = 0,8; (▲) – l' = 1,0;
                                  ТР
                ТР
                         ТР
                                           ТР
           б) ( ) – l' = 1,2; () – l' = 1,5; () – l' = 1,7; (▼) – l' = 2,0;
                                  ТР
                                           ТР
                ТР
                         ТР
               в) () – l' = 3,0; () – l' = 4,0; (▼) – l' = 5,0
                                       ТР
                              ТР
                     ТР      Представлені результати важливі при обґрунтуванні розмірів параметричних
    ВСП. Діаметр обмотки необхідно вибирати, виходячи з довжини тріщини, що хара-

    ктеризує поріг чутливості щодо довжини  . Для запобігання пропуску таких трі-
                              ТР

    щин середній діаметр обмотки D      с необхідно вибирати з умови      . На-

                                                  ТР
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15