Page 6 - автореферат_УЧАНІН
P. 6

4

    тації тільки для коротких тріщин, довжина яких сумірна з відстанню між обмотками
    ВСП, для довших тріщин сигнал за перпендикулярної орієнтації ВСП, навпаки, є бі-
    льшим від сигналу за паралельної орієнтації ВСП; анаксіальний ВСП за паралельної
    орієнтації відносно тріщини забезпечує найбільше співвідношення рівня сигналу від
    тріщини до рівня завад, пов’язаних зі зміною зазору, порівняно з анаксіальним ВСП
    за перпендикулярної орієнтації і коаксіальним ВСП, який забезпечує найменше
    співвідношення сигнал/завада.
      2. Вперше встановлено особливості формування сигналів ВСП подвійного ди-
    ференціювання від дефектів: годограф і розподіл сигналів ВСП подвійного дифере-
    нціювання під час сканування зони тріщини у комплексній площині і в режимі часо-
    вої розгортки подібні на розподіл сигналів абсолютного ВСП, тобто мають макси-
    мум безпосередньо над дефектом; годографи сигналів для тріщин різної орієнтації
    відносно ВСП мають протилежний напрям, а відповідні складові сигналу мають різ-
    ний знак, що дає можливість ідентифікувати виявлені тріщини за орієнтацією; годо-
    графи і розподіли сигналів від локальних дефектів різняться залежно від траєкторії
    переміщення ВСП в зоні дефекта і можуть бути з одним або двома максимумами рі-
    зного знаку або бути подібними на сигнал диференційного ВСП.
      3. Вперше запропоновано фізичну модель «квазінескінченної тріщини», за до-
    помогою якої визначено граничні значення глибини залягання тріщин, що можуть
    бути виявлені ВСП подвійного диференціювання.
      4. Вперше показано можливість визначення кінців тріщини на основі мінімумів
    другої похідної розподілу сигналу параметричного ВСП незалежно від вибраного
    порогу чутливості і запропоновано новий підхід до визначення довжини тріщини.
      5. Вперше показано, що площа області, яку охоплює годограф сигналу від трі-
    щини у комплексній площині залежить від її нахилу, що дало можливість запропо-
    нувати новий підхід до визначення параметрів нахилених тріщин.

      6. Вперше побудовано математичну модель впливу анізотропії питомої елект-
    ропровідності на сигнал ВСП подвійного диференціювання, яка дала можливість ви-
    значити закономірності зміни сигналу під час обертання перетворювача.
      7. Вперше запропоновано конструкційний параметр – коефіцієнт вихрострумо-
    вої ефективності обмоток ВСП, який дає оцінку зв’язку обмотки з вихровими стру-
    мами ОК не залежно від робочої частоти. Показано інваріантні властивості запропо-
    нованого коефіцієнта стосовно кількості витків, що заповнюють заданий переріз
    обмотки, а також стосовно розмірів обмотки за умови збереження співвідношення її
    геометричних параметрів.
       Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі результати і
    технічні рішення є основою для створення низки нових засобів і технологій вихрос-
    трумового контролю, зокрема:
       1. Розроблено вихрострумові дефектоскопи ЛЕОТЕСТ ВД 3.03Н; ВД 3.02Н,
    ВД 3.03Н і ВД 4.01Н, в яких для відлаштування від впливу зазору використано схе-
    му двоконтурного автогенератора, що працює в режимі переривчастої генерації.
    Дефектоскопи пройшли державні випробування і включені у державний реєстр за-
    собів вимірювальної техніки № У2403-07 (ТУ У 33.2-30162879-001:2008). Їх вклю-
    чено в регламент з обслуговування літаків ДП “Антонов” та авіаційних двигунів ДП
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11