Page 5 - автореферат_УЧАНІН
P. 5

3


        • запропонувати методи кількісного оцінювання параметрів виявлених дефек-
          тів;
        • розробити метод оцінювання ефективності обмоток ВСП, на основі якого дос-
      лідити вплив конструкційних чинників на ефективність перетворювача;

        • розробити і дослідити селективні накладні ВСП для виявлення поверхневих і
      підповерхневих дефектів в умовах дії завад;

        • на базі створених ВСП розробити і впровадити засоби і технології вихростру-
      мової дефектоскопії для ручного і автоматизованого контролю;
        • розробити і впровадити методи і засоби вихрострумової структуроскопії, зок-
      рема для моніторингу експлуатаційної деградації алюмінієвих сплавів;

        • розробити і впровадити методи і засоби для оцінювання структурних змін у по-
      верхневих шарах матеріалів із застосуванням підвищених (понад 100 МГц) робочих
      частот;

        • розробити метрологічне забезпечення створених засобів вихрострумової дефек-
      тоскопії.
         Об'єктом дослідження дисертаційної роботи є процеси формування сигналів у
      ВСП різного типу під час взаємодії з дефектним ОК.
          Предмет дослідження: Сигнали ВСП від дефектів різного типу у немагнітних
      і феромагнітних матеріалах, методи та засоби оброблення та ідентифікації сигналів
      ВСП із відлаштуванням від впливу завад.
         Методи дослідження: Теоретичні дослідження базуються на розрахунках ме-
      тодом об’ємних інтегральних рівнянь сигналів і параметрів обмоток ВСП під час
      взаємодії з немагнітним півпростором і дефектами за допомогою спеціалізованої
      програми VIC-3D. Для аналізу ефективності конструкцій ВСП і впливу анізотропії
      електропровідності на сигнал ВСП подвійного диференціювання використано моде-
      лі теорії накладних ВСП. Експериментальні дослідження сигналів ВСП проводили з
      використанням фізичних моделей дефектів і комп’ютеризованої установки на базі
      вихрострумової плати EDDYMAX.
      Наукова новизна одержаних результатів.  За результатами проведених дослі-
      джень отримано такі наукові результати:
          1. Встановлено і досліджено нові особливості формування сигналів анаксіль-
      них ВСП: близький до протилежного напрям годографів від тріщини за паралельної
      і перпендикулярної орієнтації ВСП відносно тріщини; зростання співвідношення
      амплітуд сигналів за паралельної і перпендикулярної орієнтацій ВСП зі зменшенням

      довжини тріщини; за паралельної орієнтації ВСП існує довжина тріщини  , що


      спричиняє максимальну амплітуду сигналу, яка зростає зі збільшенням відстані

      між обмоткам ВСП, відповідна залежність має лінійний характер і описується вира-

      зом         ; сигнали ВСП за різних орієнтацій відносно тріщин по-різному за-


      гасають зі збільшенням відстані до поверхні ОК – найбільше загасає сигнал анаксіа-
      льного ВСП із паралельною орієнтацією, а найменше – анаксіального ВСП із перпе-
      ндикулярною орієнтацією; сигнали ВСП від тріщини у феромагнітних сталях за па-
      ралельної орієнтації більші за амплітудою від сигналів за перпендикулярної орієн-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10