Page 11 - автореферат_УЧАНІН
P. 11

9

      приклад, для виявлення тріщин довжиною понад 2 мм необхідно взяти ВСП з діаме-
      тром обмоток не більше 1,4 мм. Крім того, з наведених на рис. 2 результатів можна
      сформулювати такі висновки: 1) під час інтерпретації результатів контролю необ-
      хідно зважати на ймовірність сприйняття однієї короткої тріщини, як двох; 2) для
      коротких тріщин амплітуда сигналу в середній частині тріщини суттєво залежить
      від її розміщення відносно обмоток ВСП; 3) використання ВСП з розмірами, для
      яких приведена довжина тріщин є малою, може привести до пропуску тріщини у
      випадках, коли вона під час сканування попадає в центральну частину ВСП; 4) для
      довгих тріщин розподіл амплітуди сигналу ВСП вздовж тріщини утворює профіль,
      який відображає довжину тріщини;  5) амплітуда сигналу ВСП в центральній час-
      тині тріщин, довжина яких більше, ніж у 4 рази перевищує діаметр ВСП, не зале-
      жить від її довжини.
          При цьому можна зробити висновок, що залежно від порогу чутливості коор-
      динати початку або кінця тріщини визначаються з великою похибкою, знак якої мо-
      же мати від’ємне або додатне значення. Нові можливості для визначення довжини
      тріщини відкриває аналіз розподілу сигналу вздовж тріщини. Він дозволяє виділити
      характерні (особливі) точки розподілу, що відповідають кінцям тріщини. На рис. 3 в
      якості прикладу представлено розподіл другої похідної залежності модуля сигналу
      ВСП по осі Y для тріщин 2 і 5 мм.


                   а)                         в)
       Рис. 3. Розподіл другої похідної залежності модуля сигналу ВСП від координати Y
                    для тріщин довжиною 2 мм (а) і 5 мм (б)

          Видно, що положення мінімумів на розподілах другої похідної сигналу коре-
      лює з координатами кінців тріщини, а її довжина відповідає відстані між точками
      мінімумів. Представлені результати дозволили запропонувати новий спосіб визна-
      чення довжини тріщини шляхом встановлення характеристичних точок розподілу
      другої похідної залежності сигналу ВСП вздовж тріщини. При цьому розподіл сиг-
      налу вздовж тріщини доцільніше визначати за розподілом максимумів сигналу під
      час сканування поперек тріщини в різних її перерізах.
         Анаксіальний ВСП. Тривалий час у ВК використовували переважно ВСП з ко-
      аксіальним розміщенням обмоток. Водночас все більшу увагу привертають анаксіа-
      льні ВСП, в яких вимірювальні обмотки (ВО) розміщені за межами обмотки збу-
      дження (ОЗ). Вони мають суттєві відмінності від традиційних коаксіальних і потре-
      бують подальшого дослідження. Розуміння властивостей анаксіальних ВСП важливе
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16