Page 7 - автореферат_УЧАНІН
P. 7

5

      “Івченко-Прогрес” і ПАТ “Мотор-Січ”, а також впроваджено в авіакомпанії “Між-
      народні Авіалінії України”, Львівському, Севастопольському і Конотопському авіа-
      ремонтних заводах, Національному авіаційному університеті, ГПУ "Львівгазвидобу-
      вання", НВФ "Зонд”, Карпатському і Полтавському експертно-технічних центрах.
          2. Розроблено і впроваджено комплект селективних ВСП подвійного диферен-
      ціювання для контролю у різних діапазонах робочих частот. На основі ВСП і дефек-
      тоскопів типу ОКО-01, ВД 3-71, ВД 3-81 і Еддікон-С (НВФ «Промприлад») розроб-
      лено нові технології вихрострумового контролю об’єктів, що характеризуються ви-
      соким рівнем завад, зокрема: виявлення прихованих дефектів багатошарових конс-
      трукцій авіаційної техніки, у тому числі під головкою заклепок; виявлення поверх-
      невих і підповерхневих дефектів зварних швів; виявлення дефектів у литих деталях
      із шорсткою поверхнею і дефектів чавунних автомобільних циліндрів з неоднорід-
      ною поверхнею. Розроблено анаксіальний ВСП типу SPF-2346 для виявлення трі-
      щин у зоні заклепок у 3-му і 4-му шарах п’ятишарового авіаційного вузла.
          Розроблені ВСП подвійного диференціювання використано для створення ав-
      томатизованих систем НК, зокрема: чотириканальної системи КРАБ для виявлення
      дефектів на внутрішній і зовнішній стінках труб вторинного риформінгу із нержав-
      ної сталі; багатоканальних вихрострумових трактів для системи контролю залізнич-
      них осей і системи контролю залізничних колісних пар (НВФ «Промприлад»).
          3. Розроблено дефектоскоп типу ЛЕОТЕСТ ВД-5Д для контролю тонкостінних
      латунних трубок обертальним ВСП подвійного диференціювання, який забезпечує
      виявлення дефектів трубок з ідентифікацією виявлених дефектів за глибиною. При-
      лад впроваджено на ДП «Завод ім. В.О. Малишева».
          4. Розроблено вихрострумові структуроскопи-вимірювачі питомої електроп-
      ровідності типу ВЕП-21, ВЕП-22 і ВЕПР-31, за допомогою яких вперше реалізовано
      методи моніторингу експлуатаційної деградації алюмінієвих сплавів авіаційних

      конструкцій ДП «Антонов».
          5. Розроблено вихрострумові структуроскопи типу АЛЬФА, ДЕЛЬТА, СІГМА
      і АЛЬФА-М, що працюють на підвищених робочих частотах 100, 200 і 400 МГц, для
      виявлення і оцінювання поверхневих газонасичених шарів титанових сплавів.
          6. Розроблено нові конструкції стандартних зразків та імітатор вихрострумо-
      вих сигналів для метрологічного забезпечення дефектоскопів.
         Особистий внесок здобувача. Основні результати роботи та положення, які ві-
      дображають її наукову новизну, одержані автором самостійно і опубліковані в одно-
      особових публікаціях, зокрема в монографії [1, 5–15, 23, 34, 41, 47–49, 52, 54]. Автор
      запропонував методику і провів розрахунки сигналів ВСП методом об’ємних інтег-
      ральних рівнянь. Він створив установку і провів експериментальні дослідження сиг-
      налів ВСП. Автор вніс визначальний внесок у статті, написані у співавторстві. У та-
      ких статтях автору належить постановка задач досліджень, розробка і дослідження
      ВСП, порівняння з результатами інших авторів і формування основних висновків.
      Частина публікацій написані у співавторстві з інженерами підприємства, на яких
      впроваджено результати роботи [17, 19–21, 23–24, 31–33, 36–40, 42–44]. У статтях,
      написаних у співавторстві з Г. Моком і О. Гессе з Магдебурзького університету От-
      то-фон Геріке (Німеччина) автору належить побудова плану досліджень, підготовка
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12