Page 3 - автореферат_УЧАНІН
P. 3

1

                  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
         Актуальність теми. Розроблення ефективних методів і засобів неруйнівного

      контролю (НК) матеріалів і конструкцій під час їх виробництва й експлуатації має
      велике значення для розвитку сучасної техніки, поліпшення надійності конструкцій
      тривалої експлуатації, особливо тих, які працюють у складних умовах дії високого
      тиску, температури, різних навантажень і агресивних середовищ. Без використання
      методів НК неможливе впровадження сучасних концепцій експлуатації техніки, що
      передбачають створення безпечно пошкоджуваних конструкцій за наявності дефек-
      тів, розмір яких враховують на етапі проектування.
         Серед методів НК все вагомішу роль відіграє вихрострумовий метод, який
      порівняно з іншими має низку переваг. Вихрострумовий контроль (ВК) можна
      здійснювати без контакту з об’єктом контролю (ОК), що робить його оперативним і
      придатним для автоматизації. ВК можна виконувати, переміщуючи вихрострумовий
      перетворювач (ВСП) по поверхні ОК зі значною швидкістю, досягаючи високої
      продуктивності контролю. На сигнал ВСП не впливають забруднення поверхні ОК,
      волога і радіоактивне випромінювання. Він є багатопараметровим, що дає
      можливість розв’язувати задачі дефектоскопії, оцінювати зміну структури
      матеріалу, пов’язані  з якістю термообробки або його деградацією, вимірювати
      геометричні параметри ОК (товщину листів, труб, діаметр прутків, товщину
      захисного покриття тощо).
         Бурхливий розвиток вихрострумового методу, що почався у 50–60-х роках
      20-го сторіччя, обумовлений, насамперед, потребами авіації. Сучасний стан його
      розвитку досягнуто  завдяки  дослідженням  В.Г. Герасімова,  А.Л. Дорофєєва,
      Р.Є. Єршова, В.В. Клюєва, Ю.В. Куца, З.Т. Назарчука, А.І. Нікітіна, В.В. Панасюка,
      А.Д. Покровського, В.А. Сандовського, В.В. Сухорукова, Г.М. Сучкова, А.Я. Тетер-
      ка, Ю.К. Федосенка, В.С. Хандецького, В.Є. Шатернікова, Ю.М. Шкарлета,
      М.А. Яцуна, Р. Беккера,  К. Додда, В. Дідса, Х. Ліббі, Р. Мак-Мастера, Г. Мока,
      Х. Саббаха, Л. Удпа, Ф. Ферстера, Д. Хагемаєра та інших.
         Існує низка актуальних проблем, розв’язок яких дозволить розширити сферу
      практичного застосування вихрострумового методу для контролю відповідальних
      ОК, зокрема: підвищення чутливості до поверхневих дефектів і змін структури
      матеріалу, у тому числі під час контролю через шар захисного покриття; збільшення
      глибини контролю на основі нових селективних низькочастотних ВСП і методів
      виявлення підповерхневих дефектів; створення засобів для моніторингу змін
      структури матеріалу під впливом експлуатаційних чинників; розроблення і
      впровадження технологій контролю відповідальних виробів з урахуванням їх
      конструкційних особливостей в умовах дії завад. Ключовою ланкою для розв’язання
      цих задач є створення ефективних за чутливістю і завадостійкістю ВСП.
         Розв’язок багатьох практичних задач ВК стримується впливом завад. Тому
      особливо актуального значення набуває створення нових засобів і методів
      селективного НК за впливу завад, які зростають під час контролю деталей зі змінним
      радіусом кривизни, заклепкових з’єднань, литва з шорсткою поверхнею, деталей з фе-
      ромагнітних матеріалів із великою неоднорідністю магнітних властивостей тощо.
   1   2   3   4   5   6   7   8