Page 2 - автореферат_УЧАНІН
P. 2

Дисертацією є рукопис.
       Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка
       Національної академії наук України.

       Науковий          академік НАН України, доктор фізико-математичних
       консультант:        наук, професор

                     Назарчук Зіновій Теодорович,
                     Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка  НАН

                     України, директор інституту
       Офіційні
       опоненти:          доктор технічних наук, професор
                     Хандецький Володимир Сергійович,
                     Дніпровський національний університет
                     ім. О. Гончара, завідувач кафедри електронних
                     обчислювальних машин


                     доктор технічних наук
                     Лютак Ігор Зіновійович,

                     Івано-Франківський національний технічний універ-
                     ситет нафти і газу, професор кафедри програмного
                     забезпечення автоматизованих систем


                     доктор технічних наук, професор
                     Нічога Віталій Олексійович,
                     Національний університет «Львівська політехніка»,

                     професор кафедри радіоелектронних пристроїв та
                     систем         Захист відбудеться « 16 » червня 2017 р. об 11.00 год. на засіданні спеці-
      алізованої вченої ради Д 35.226.01 у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Кар-
      пенка НАН України (79060, Львів, вул. Наукова, 5).

         З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інсти-
      туту ім. Г.В. Карпенка НАН України (79060, Львів, вул. Наукова, 5).


         Автореферат розіслано «    » травня 2017 р.


      Учений секретар спеціалізованої
      вченої ради, доктор технічних наук,
      професор                                     Б.П. Русин
   1   2   3   4   5   6   7