Page 9 - Марков А
P. 9

7

                          ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

           У вступі висвітлено сучасний стан проблеми оцінювання корозійно-
       водневої деградації тривало експлуатованих конструкційних сталей та обґрунтова-
       но актуальність проблеми розроблення сучасних методів діагностування їх експ-
       луатаційної деградації, сформульовано мету та задачі досліджень, описано об’єкт,
       предмет та методи досліджень, наукову новизну та практичне значення отриманих
       результатів, а також представлено інформацію про особистий внесок здобувача,
       апробацію роботи. Наведено перелік публікацій та описано структуру роботи.

           У першому розділі проаналізовано основні закономірності експлуатаційної
       деградації конструкційних матеріалів, роль у цьому процесі агресивних середовищ
       та водню, розкрито механізми та стадійність процесів деградації сталей, а також
       методи оцінювання їх поточних властивостей. Проведений аналіз засвідчив, що
       тривала експлуатація конструкційних сталей призводить до зниження, насамперед,
       їх опору крихкому руйнуванню і, відповідно, корозійно-механічному руйнуванню,
       що, відтак, посилює ризик виникнення неконтрольованих руйнувань за дії агресив-
       них середовищ. Проаналізовано відомі неруйнівні методи діагностування експлуа-
       таційної деградації конструкційних матеріалів. Особливу увагу спрямовано на ви-
       користання ЕХ методів в оцінюванні деградації сталей. Сформульовано мету та
       основні задачі дисертаційної роботи.

           Другий розділ присвячено висвітленню методичних аспектів роботи.
       Об’єктом досліджень були сталі з тривалим терміном експлуатації, а саме: ма-
       гістральних нафто- та газопроводів (до 53 р.), нафтових резервуарів (30–40 рр.),
       сітчастих гіперболоїдних веж Шухова (більше 100 р.), елементів сталевих конст-
       рукцій моста, віадука та вокзалу (більше 100 р.), рами стріли буртоукладника
       (~ 30 р.), морських портових металоконструкцій (30–40 рр.), ролика машини непе-
       рервного лиття заготовок (після 4500 плавок), гину головного парогону ТЕС
            5
                                                5
       (~ 1,3·10 год експлуатації), лопатки парової турбіни ТЕС (~ 3·10 год експлуата-
       ції). Використано низку вуглецевих (пудлингові, литі, Ст3, Ст3сп, типу Ст3сп,
       сталь 20), низьколегованих (17ГС, 17Г1С, типу 10ГС, Х52, Х60, 12Х1МФ,
       25Х1M1Ф) сталей та нержавну мартенситного класу сталь 20Х13.
           Визначали механічні, корозійно-механічні, корозійні та ЕХ властивості. Про
       міру експлуатаційної деградації металу судили за порівняльними оцінками власти-
       востей експлуатованого металу та металу у стані, близькому до вихідного.
           З механічних властивостей визначали базові характеристики твердості, міц-
       ності, пластичності та ударної в’язкості (метод Шарпі), а також статичну тріщино-
       стійкість за методом J-інтегралу з використанням компактних зразків на розтяг та
       балкових зразків розмірами t × 16 × 160 мм з односторонньою боковою тріщиною,
       які навантажували зосередженим згином. Максимальна товщина зразків t станови-
       ла 12 мм, однак використовували і менші її значення (залежно від реальної товщи-
       ни стінки труби). Визначали два критичні значення J-інтегралу: за стартом попе-
       редньо наведеної втомної тріщини (J ) та за її приростом 0,2 мм (J ), як це перед-
                              Іc
                                                0,2
       бачено нормативним документом ASTM E 813.
           Опір металу корозійному розтріскуванню визначали з використанням
       гладких зразків і зразків з тріщинами. Їх випробовували за потенціалу корозії Е         corr
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14