Page 13 - Марков А
P. 13

11

       зумовлені внутрішнім тиском газу в порожнині, який створюється внаслідок нако-
       пичення у ній молекулярного водню, що рекомбінує з атомарного. Отже, створення
       високого тиску водню у порожнині свідчить про інтенсивне наводнювання металу
       гину з боку внутрішньої поверхні труби. Додатковими чинниками, які інтенсифі-
       кують наводнювання металу, а звідси, і процес розшарування, є попереднє плас-
       тичне деформування металу гину, а також підвищена температура та пульсація
       тиску газу труби відразу за КС. Макродефект може утворюватись та поширюватись
       ближче як до зовнішньої, так і внутрішньої поверхонь труби (рис. 1в, г), що, оче-
       видно, пов’язано з конкурентністю двох експлуатаційних чинників: робочих на-
       пружень та наводнювання металу.                                а                                б

         Рис. 2. Окреслені контуром розшарування у стінці труб лінійних ділянок
                       магістрального газопроводу

           Гідроопресуванням гинів труб з розшаруванням тиском у півтора рази вищим
       за робочий встановили, що їх герметичність не порушилась, однак площа макро-
       дефекту збільшилась. Це свідчить про понижену тріщиностійкість металу у напря-
       мі розвитку макророзшарування. Таким чином, витримування надлишкового тиску
       тривало експлуатованим гином ще не вказує на надійність його подальшої
       експлуатації, оскільки небезпека порушення його цілісності буде визначатися вже
       не його витримувальною здатністю, а схильністю металу до субкритичного росту
       тріщини за сумісної дії робочих напружень і водню.
           ЕХ дослідженнями виявлено понижену корозійну тривкість металу гину по-
       рівняно з металом його прямої ділянки (рис. 3). Водночас поляризаційний опір R
                                                         p
       металу розтягнутої ділянки на 15–20%, а металу зовнішньої поверхні труби над
       розшаруванням в околі місця розриву – на 30–35% нижчий, ніж металу прямої ді-
       лянки, що зумовлено його підвищеним напружено-деформованим станом. Таким
       чином, комплекс діагностичних ознак спричиненого воднем макророзшарування у
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18