Page 7 - Марков А
P. 7

5

       труби, яку використано УМГ “Прикарпаттрансгаз” ПАТ “Укртрансгаз” для обґрун-
       тування умов безпечної подальшої експлуатації магістральних газопроводів з вияв-
       леним макророзшаруванням.
           Встановлені закономірності деградації механічних та корозійно-механічних
       властивостей конструкційних сталей у процесі їх тривалої експлуатації були вико-
       ристані при розробленні методу моделювання експлуатаційної деградації власти-
       востей трубних сталей, що апробований на УМГ “Прикарпаттрансгаз” ПАТ “Укр-
       трансгаз”.
           Встановлені закономірності впливу експлуатаційної деградації на тріщино-
       стійкість трубних сталей були використані при розробленні методики оцінювання
       залишкового ресурсу труб магістральних нафто- та газопроводів, яку впроваджено
       на УМГ “Львівтрансгаз” ПАТ “Укртрансгаз”.
           Для ЛМКП “Львівводоканал” проведено технічну експертизу стану металу
       труби ділянки магістрального водогону після його тривалого зберігання без кон-
       сервації, яка використана для обґрунтування можливості подальшої експлуатації та
       періодичності обстеження технічного стану водогону.
           Встановлена універсальна залежність між змінами опору крихкому руйну-
       ванню та поляризаційного опору для вуглецевих і низьколегованих ферито-
       перлітних сталей низки відповідальних металоконструкцій полегшила практичне
       застосування неруйнівного ЕХ методу.
           Удосконалено неруйнівний ЕХ метод діагностування характеристик опору
       крихкому руйнуванню тривало експлуатованих сталей усуненням екранувальної
       дії пасивувальних плівок на ЕХ відклик деградованого металу, що дало можливість
       поширити його на клас нержавних мартенситних сталей та підвищило чутливість
       діагностування. Розроблено методику ЕХ діагностування експлуатаційної деграда-
       ції нержавних сталей, яку використано при науково-технічній експертизі

       пошкоджень лопаток першої регулювальної ступені ротора високого тиску парової
       турбіни турбогенератора на Добротвірській ТЕС ПАТ “ДТЕК Західенерго”.
           Особистий внесок здобувача. Основні експериментальні дані, положення,
       узагальнення, висновки та рекомендації, що становлять суть дисертації, отримані
       та сформульовані автором особисто. У публікаціях, написаних у співавторстві,
       здобувачеві належать: розвиток методики ЕХ вимірювань та ЕХ методу для
       діагностування деградації сталей [6, 10, 27, 36, 37, 39]; ЕХ оцінки деградації ста-
       лей, аналіз ЕХ характеристик та ролі складу середовища [6, 10–13, 19, 22, 25, 27,
       28, 31, 33, 35–37, 40, 43, 44]; аналіз ЕХ реакцій на внутрішній поверхні труби

       газопроводу та можливості наводнювання [9]; виявлення кореляційних залеж-
       ностей між відносними змінами ЕХ та механічних властивостей конструкційних
       сталей [7, 32]; аналіз та оцінювання корозійно-водневої деградації сталей [2, 4, 14,
       16-18, 20, 22–24, 26]; встановлення та узагальнення закономірностей експлуата-
       ційної деградації конструкційних сталей [2, 5, 14–16, 22, 32, 34, 36]; визначення
       періодів розвитку розсіяної пошкодженості під час експлуатаційної деградації
       трубних сталей [2, 41]; встановлення діагностичних ознак розшарувань у трубах
       [2, 6, 8, 15, 30, 34]; визначення опору крихкому руйнуванню сталей [2, 20, 23]; до-
       слідження чутливості механічних характеристик трубних сталей до їх пришвид-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12