Page 6 - Марков А
P. 6

4

    го чи експлуатованого з пошкодженнями, попри їх однаковий опір крихкому руй-
    нуванню.
       5. Вперше запропоновано визначати ЕХ властивості поверхонь зламів, отри-
    маних за випробувань для оцінювання опору крихкому руйнуванню, як діагнос-
    тичні ознаки стану експлуатованого металу. Встановлено кореляційну залежність
    між експлуатаційними змінами опору крихкому руйнуванню металу та електрод-
    ного потенціалу його поверхні руйнування, що стало основою нового науково-
    методичного підходу до діагностування технічного стану конструкційних сталей
    тривалої експлуатації ЕХ методом.
       6. Встановлено універсальність кореляційної залежності між змінами, спри-
    чиненими експлуатацією, опору крихкому руйнуванню та поляризаційного опору
    вуглецевих і низьколегованих ферито-перлітних сталей різних відповідальних ме-
    талоконструкцій, яка не залежить від умов їх експлуатації, що є подальшим роз-
    витком неруйнівного ЕХ методу оцінювання характеристик опору крихкому руй-
    нуванню експлуатованих сталей.
       7. Вперше неруйнівний ЕХ метод діагностування характеристик опору крих-
    кому руйнуванню тривало експлуатованих сталей поширено на клас нержавних
    мартенситних сталей завдяки усуненню екранувальної дії пасивувальних плівок на
    ЕХ відклик деградованого металу.
       8. Комплекс діагностичних ознак спричинених воднем макророзшарувань
    всередині стінки труб магістральних трубопроводів доповнено новою ЕХ ознакою,
    а саме, поляризаційним опором, за зниження якого на величину понад 30% можна
    прогнозувати значне посилення напружено-деформованого стану на зовнішній по-
    верхні труби і, відповідно, небезпеку виходу макродефекту на поверхню.
       9. Визначено умови оцінювання характеристик опору крихкому руйнуванню
    та пластичності трубних сталей з інтенсивною експлуатаційною пошкодженістю,

    що полягають у виборі орієнтації площини поширення руйнування зразків пара-
    лельно площині потенційного розшарування, та локалізації деформації практично в
    одному перерізі. Для цього розроблено зразки спеціальної конструкції для випро-
    бувань на ударну в’язкість та на розтяг.
       Практичне значення отриманих результатів.

       Встановлено негативну роль низки експлуатаційних чинників (циклічні стис-
    кальні навантаження, морська атмосфера, конденсована волога, спричинена коли-
    ванням температури довкілля) у деградації властивостей конструкційних сталей за
    їх тривалої експлуатації, що необхідно враховувати при діагностуванні технічного
    стану та оцінюванні залишкової довговічності відповідальних об’єктів тривалої
    експлуатації.
       Розроблено методичні рекомендації щодо коректного оцінювання механіч-
    них властивостей тривало експлуатованих трубних сталей із застосуванням зразків
    спеціальної геометрії, які дали можливість діагностувати поточний технічний стан
    металу з інтенсивною розсіяною пошкодженістю чи схильністю до розшарування
    через його експлуатаційну деградацію.
       Розроблено методику діагностування кільцевого розшарування у трубах
    газопроводів та оцінювання ризику виходу такого дефекту на зовнішню поверхню
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11