Page 11 - Марков А
P. 11

9

           Роль морської атмосфери. Агресивну роль морської атмосфери у деградації
       сталей в їх “об’ємі” показано на прикладі кутникових вуглецевих сталей гіперболо-
       їдних сітчастих веж, експлуатованих понад 100 років (табл. 2). Дослідили властивості
       сталей водонапірної вежі у Черкасах та Аджигольського маяка, розташованого у гир-
       лі р. Дніпро, та, для порівняння, сучасну кутникову вуглецеву сталь Ст3. Порівняль-
       ним аналізом властивостей (за твердістю, ударною в’язкістю та корозійною тривкіс-
       тю) експлуатованої сталі водонапірної вежі та сучасної сталі у вихідному стані вста-
       новлено, що вони близькі, незважаючи на різну металургійну якість металу.
           Проте сталь маяка, експлуатована за умов, відмінних від умов експлуатації
       водонапірної вежі, вирізняється серед досліджених сталей гранично низькими
       твердістю, ударною в’язкістю та корозійною тривкістю (табл. 2), що вказує на іс-
       тотно вищий ступінь її експлуатаційної деградації порівняно зі сталлю вежі. Вод-
                                                 2
       ночас украй низьке значення ударної в’язкості сталі маяка (27 Дж/cм , що у ~ 5 ра-
       зів нижче, ніж сталі вежі) супроводжується украй низькою твердістю (удвічі ниж-
       чою, ніж для сталі вежі), що вказує на інтенсивну пошкодженість металу. Порів-
       няльні ЕХ дослідження сталей цих веж виявили особливо низьку корозійну трив-
       кість саме металу маяка, що експлуатувався в умовах морської атмосферної корозії.


           Таблиця 2. Механічні, ЕХ характеристики та швидкість корозії К у
                0,3% (чисельник) та 3% (знаменник) розчинах NaCl
                   сучасної сталі Ст3 та сталей сітчастих веж

         Сталь та її стан НВ KСV,        -Е corr , В   i corr ,   R ,      К,
                                              p
                           2
                                         2
                                                     2
                                               2
                       Дж/см           µА/см    Омсм  µг/(см год)
        Сучасна Ст3 у      180   159    0,525 /    12,7 /    1156 /    3,68 / -
        вихідному стані               0,535     6,55     1716
        Експлуатована      170   141    0,540 /    12,0 /    1149 /    3,49 / -
        водонапірної вежі              0,535     5,12     1719

        Експлуатована      80    27    0,670 /    15,6 /    884 /    4,57 / -
        маяка                    0,675     10,5     818


           Виявлені істотні відмінності за властивостями кутникових вуглецевих сталей
       веж, експлуатованих за різних умов, зумовлені, очевидно, тривалим впливом коро-
       зивного наводнювального середовища (морської атмосфери), який призвів до ін-
       тенсивної розсіяної пошкодженості сталі маяка. Отже, морська атмосфера інтенси-
       фікує експлуатаційну деградацію механічних властивостей та корозійної тривкості
       металу, очевидно, за механізмом водневого окрихчення.
           Прояв кільцевого макророзшарування у трубах надземних ділянок ма-
       гістральних газопроводів. Встановлено негативний вплив конденсації вологи на
       внутрішній поверхні надземних ділянок магістральних газопроводів, зумовленої
       коливанням температури довкілля, на їх деградацію. Зокрема, на таких ділянках у
       низці випадків ультразвуковою дефектоскопією діагностували макродефекти у
       вигляді розшарувань у стінці труби: на розтягнутій ділянці прямокутних гинів від-
       відних від компресорної станції (КС) труб з вуглецевої сталі 20, які експлуатували-
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16