Page 8 - Марков А
P. 8

6

    шеної деградації в лабораторних умовах [17, 18, 42]; аналіз впливу пришвидшеної
    деградації трубних сталей в лабораторних умовах на їх схильність до корозійного
    розтріскування [4]; аналіз чутливості показників механічної стабільності сталей
    до їх експлуатаційної деградації [14].

       Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися і
    обговорювалися на вітчизняних та міжнародних конференціях:
    8-му та 13-му Міжнародних симпозіумах українських інженерів-механіків у
    Львові (2007 р., 2017 р.); V Українському з’їзді з електрохімії (Чернівці, 2008 р.);
    Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених “Техніка і
    прогресивні технології у нафтогазовій інженерії” (Івано-Франківськ, 2008 р.);
    Всеукраїнській науково-технічній конференції “Молодіжний електрохімічний
                            th
    форум” МЕФ–2008 (Харків, 2008 р.); 13 Conference on Fracture Mechanics (Опо-
    ле, Польща, 2011 р.); II, ІІІ, V Міжнародних науково-технічних конференціях
    “Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і
                                               th
                                         th
    прогнозування” (Тернопіль, 2011 р., 2013 р., 2017 р.); 19  and 21  European
    Conference on Fracture ECF19 and ECF21 (Казань, Російська Федерація, 2012 р.;
    Катань, Італія, 2016 р.); XI, XII, XIII Міжнародних конференціях “Проблеми
    корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів” (Львів, 2012 р.,
    2014 р., 2016 р.); ІІІ Міжнародній конференції “Електрохімічний захист і коро-
    зійний контроль” (Сєвєродонецьк, 2013 р.); Міжнародній конференції “Сварка и
    родственные технологии – настоящее и будущее” (Київ, 2013 р.); IV Між-
    народній науково-практичній конференції “Теоретичні та експериментальні дос-
    лідження в технологіях сучасного матеріалознавства і машинобудування”
    (Луцьк–Світязь, 2013 р.); Workshop on Structural Integrity (Мішкольц, Угорщина,
    2016 р.); XXIV Italian Group of Fracture Conference (Урбіно, Італія, 2017 р.); 6-ій
    Міжнародній науково-технічній конференції “Нафтогазова енергетика 2017”
    (Івано-Франківськ, 2017 р.); International Workshop “Materials resistant to extreme
                                     th
    conditions for future energy systems” (Київ, 2017 р.); 14 International Conference on
                              nd
    Fracture ICF14 (Родос, Греція, 2017 р.); 2  International Conference on Structural
    Integrity (Фунчал, Португалія, 2017 р.).


       Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 44 наукові
    праці, серед яких 33 статті у наукових фахових виданнях України та у наукових
    періодичних виданнях інших держав (з них 12 та 15 у виданнях, що входять у
    наукометричні бази даних Scopus та Web of Science, відповідно), 10 у матеріалах і
    тезах доповідей міжнародних конференцій, 1 деклараційний патент на корисну
    модель.
       Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, ано-

    тації, 7 розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Загальний
    обсяг роботи становить 380 сторінок (з них 301 сторінка основного тексту) з 157
    рисунками, 52 таблицями (з них 1 таблиця, що повністю займає 2 сторінки), бібліо-
    графічним списком із 325 найменувань та 4 додатками.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13