Page 14 - Марков А
P. 14

12

                                стінці труби магістрального трубо-
                                проводу доповнено новою ді-
                                агностичною ЕХ ознакою, а саме,
                                поляризаційним опором. Звідси, за-
                                стосовуючи неруйнівний ЕХ метод
                                контролю величини поляризаційно-
                                го опору R  металу зовнішньої по-
                                       p
                                верхні труби у польових умовах, за
                                його зниження на величину > 30%,
                                можна прогнозувати таке посилення

     Рис. 3. Поляризаційний опір R сталі 20        напружено-деформованого стану на
                        p
     різних ділянок гину труби А у розчинах        зовнішній поверхні труби, яке ство-
                                рює небезпеку виходу макродефек-
        0,3% NaCl та 8,55 мM NaHCO           ту на поверхню.
                           3

       У четвертому розділі науково обґрунтовано новий метод консервативного
    оцінювання корозійно-водневої деградації конструкційних сталей, в основі якого

    врахування чутливості експлуатованого металу до корозійно-механічного руйну-
    вання та особливості регламентування гранично допустимого значення характе-
    ристик опору крихкому руйнуванню.
       Проаналізувавши чинні нормативні документи щодо можливості їх вико-
    ристання для оцінювання граничного стану металу впродовж його експлуатації
    прийшли до висновку, що вони не враховують особливості експлуатаційної дегра-
    дації конструкційних сталей. Зокрема, чинні галузеві нормативні документи регла-
    ментують механічні властивості конструкційних сталей для конкретних елементів,
    найважливішими з яких є характеристики опору крихкому руйнуванню, зокрема
    ударна в’язкість (KCU чи KCV), рідше згадують короткочасну тріщиностійкість.
    Згідно цих документів допускається зниження механічних характеристик до рівня,
    не нижчого за регламентований, в т.ч. спричинене експлуатаційною деградацією.
    Водночас при регламентуванні мінімально допустимого рівня опору крихкому
    руйнуванню не враховують експлуатаційної деградації металу та механізмів його
    руйнування, які проявляються різким зниженням у тому числі опору корозійно-
    механічному руйнуванню. Зокрема, експертиза аварійних руйнувань магістральних
    газопроводів чітко вказує, що саме корозійно-механічний ріст тріщини відпові-
    дальний за їх виникнення.
       Експериментально встановлено необхідність врахування чутливості сталей
    до корозійно-механічного руйнування для обґрунтування консервативного оціню-
    вання їх експлуатаційної деградації. Дослідження трубних сталей різної міцності
    (17Г1С та Х60) у різних станах (вихідному та після пришвидшеної лабораторної
    деградації) за їх чутливістю до корозійного розтріскування у розчині NS4 (pH5,7)
    за його насичення CO , що моделює кисле ґрунтове середовище, показали (табл. 3),
                 2
    що у вихідному стані вони не схильні до корозійного розтріскування, водночас
    після деградації у модельних умовах таку їх схильність виявили.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19