Page 5 - Марков А
P. 5

3

           5. Обґрунтувати новий підхід для діагностування експлуатаційної деградації
       сталей, який полягає у використанні ЕХ аналізу поверхонь зламів.
           6. Розвинути неруйнівні методи діагностування експлуатаційної деградації
       сталей, основані на використанні ЕХ підходів.

           Об’єкт дослідження – діагностування міри деградації конструкційних
       сталей тривалої експлуатації руйнівними та неруйнівними методами оцінювання
       їх стану.

           Предмет дослідження – закономірності зміни механічних, корозійно-
       механічних та ЕХ властивостей конструкційних сталей внаслідок їх тривалої
       експлуатації та їх зв'язок з діагностичними ознаками деградації.

           Методи дослідження. Вирішення поставлених задач здійснили на основі
       проведення значного обсягу експериментальних досліджень з використанням на-
       ступних методів і методик: механічних випробувань з визначенням твердості, ха-
       рактеристик міцності і пластичності, ударної в’язкості, статичної тріщиностійкості,
       а також опору корозійному розтріскуванню; ЕХ та гравіметричного для визначення
       корозійної тривкості; металографічного аналізу структури; мікрофрактографічного
       аналізу для встановлення механізмів руйнування; математичної статистики.

           Наукова новизна отриманих результатів.
           1. Вперше розкрито негативну роль низки експлуатаційних чинників у
       деградації вуглецевих та низьколегованих конструкційних сталей, а саме: експлу-
       атаційні циклічні навантаження стиском, які можуть спричиняти деградацію сталі
       аналогічно як і навантаження розтягом; тривала експлуатація у морській атмо-
       сфері через вплив корозійно-водневого чинника інтенсифікує розвиток у металі
       розсіяної пошкодженості за механізмом водневого окрихчення; конденсація воло-
       ги на внутрішній поверхні труб надземних ділянок магістральних газопроводів,
       зумовлена коливанням температури довкілля, призводить до воднем спричинено-

       го розшарування.
           2. Вперше доповнено механізм експлуатаційного окрихчення ферито-
       перлітних трубних сталей, пов'язаний зі збагаченням на сполуки вуглецю меж де-
       фектів всередині зерен, а не тільки самих меж зерен, на що вказує електрохімічно
       діагностована підвищена концентрація вуглецю на фасетках крізьзеренного від-
       колу.
           3. Вперше виникнення розсіяної пошкодженості внаслідок експлуатаційної
       деградації ферито-перлітних трубних сталей поділено на два періоди. Під час пер-
       шого з них утворюються хаотично орієнтовані дефекти, а другого – дефекти, орієн-
       товані вздовж текстури вальцювання внаслідок експлуатаційного зниження когезії
       між суміжними шарами.
           4. Розроблено новий метод консервативного оцінювання корозійно-водневої
       деградації конструкційних сталей, який, на відміну від відомих методів, що базу-
       ються на граничних значеннях регламентованих механічних характеристик, вра-
       ховує можливі відмінності визначальних для роботоздатності сталей характе-
       ристик опору корозійно-механічному руйнуванню залежно від їх стану – вихідно-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10