Page 10 - Марков А
P. 10

8

    у водному розчині типу NS4 (концентрація в г/л: 0,122 KCl, 0,483 NaHCO ,
                                                     3
    0,181 CaCl 2H O, 0,131 MgSO 7H O) за рН 5,7, що моделює кисле ґрунтове сере-
          2
                         2
            2
                      4
    довище, з попереднім насиченням розчину СО та його продуванням під час прове-
                                2
    дення випробувань. Гладкі циліндричні зразки діаметром робочої частини 5 мм по-
                                           -6
                                             -1
    вільно навантажували розтягом (швидкість деформування 10 c ) на машині
    УМЕ-10Т, оснащеній ЕХ коміркою. На компактних зразках 0,5СТ товщиною 8 мм
    оцінювали корозійно-статичну тріщиностійкість металу за повільного розтягу
    зразка зі швидкістю переміщення активної траверси машини 10 мкм/год та визна-
    чали порогове значення J-інтегралу J .
                          scc
       Корозійну тривкість сталей оцінювали гравіметричним та ЕХ методами.
    Швидкість корозії вуглецевих сталей сітчастих вежових конструкцій визначали у
    0,3% розчині NaCl (рН 6,5). ЕХ дослідження проводили потенціодинамічним мето-
    дом (швидкість розгортки потенціалу ∆Е/∆τ = 1 мВ/сек, електрод порівняння – на-
    сичений Ag|AgCl, допоміжний електрод – Pt) у низці корозивних середовищ:
    0,3% NaCl (рН 6,5 та рН 2), 0,01 N NaCl (рН 4), 3% NaCl, 8,55 мM NaHCO , розчині
                                                3
    NS4. Базові ЕХ характеристики сталей (потенціал корозії Е        corr , густину струму ко-
    розії i corr , константи Тафеля b , b ) визначали графічно-аналітичним методом. По-
                      с
                        а
    ляризаційний опір R розраховували за рівнянням Стерна-Ґірі.
                p
       Металографічні та макрофрактографічні дослідження проводили на оптич-
    ному мікроскопі Neophot-21, а мікрофрактографічні – на сканувальному електрон-
    ному мікроскопі Carl Zeiss EVO-40XVP.
       Для статистичного оброблення одержаних експериментальних даних засто-
    сували кореляційний, регресійний та дисперсійний аналізи. Розрахунки вели для
    рівня значущості α = 0,05 з надійністю p = 0,95 за допомогою програми Origin 7.
       У третьому розділі вперше розкрито негативну роль низки експлуатаційних
    чинників у деградації вуглецевих та низьколегованих конструкційних сталей.

       Роль стискальних напружень. Елементи підіймально-транспортувальних ме-
    ханізмів експлуатуються у режимі циклічного навантаження як розтягом, так і
    стиском. На прикладі рами стріли буртоукладника встановлено, що стискальні на-
    пруження у процесі тривалої експлуатації зумовлюють втрату механічних власти-
    востей сталі Ст3 практично настільки, наскільки і розтягувальні. З базових меха-
    нічних властивостей найістотніше (на 20%) знизилась ударна в’язкість (табл. 1).
    Корозійна тривкість сталі, що тривало експлуатувалась за дії як розтягувальних,
    так і стискальних циклічних навантажень, нижча, ніж сталі у вихідному стані на
    ~ 25%. Отже, експлуатаційне циклічне стискальне навантаження призводить до де-
    градації механічних та ЕХ властивостей сталі такою ж мірою як і розтягувальне.

                Таблиця 1. Механічні та ЕХ властивості сталі
            Ст3 рами стріли буртоукладника у 0,3% розчині NaCl

                                             2
                                2
                                                     2
    Ділянка конструкції та її стан KCV, Дж/см  -Е       corr , В i corr , μА/см  R , Oмcм
                                                p
    Ненавантажена, вихідний            159     0,524     7,86      2074
    Розтягнута, експлуатований          127     0,533     9,82      1660
    Стиснута, експлуатований           123     0,548     9,89      1648
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15