Page 4 - Марков А
P. 4

2

    у рамках низки бюджетних тем згідно з тематичними планами НАН України:
    “Дослідження впливу попередньої пластичної деформації на корозійно-водневу де-
    градацію низьколегованих сталей”, № держреєстрації 0109U002653, 2009–2011 рр;
    “Закономірності впливу експлуатаційних та корозійних чинників на деградацію
    структури і характеристики опору крихкому руйнуванню конструкційних сталей”,
    № держреєстрації 0112U002788, 2012–2014 рр.; “Розроблення науково-методичних
    підходів до консервативного оцінювання корозійно-водневої деградації конструк-
    ційних сталей за їх характеристиками опору крихкому руйнуванню”,
    № держреєстрації 0115U000119, 2015–2017 рр.; в рамках цільової комплексної про-
    грами НАН України “Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, спо-
    руд та машин” (РЕСУРС): “Розроблення методів оцінювання експлуатаційної
    деградації властивостей сталей магістральних трубопроводів з використанням під-
    ходів механіки руйнування і хімічного опору матеріалів”, № держреєстрації
    0110U004564, 2010–2012 рр.; “Розроблення методу моделювання експлуатаційної
    деградації властивостей сталей магістральних трубопроводів”, № держреєстрації
    0113U004221, 2013–2015 рр.; “Розроблення методу оцінювання роботоздатності та
    залишкової довговічності магістральних трубопроводів з експлуатаційним макро-
    розшаруванням”, № держреєстрації 0116U006343, 2016–2020 рр.; у рамках догово-
    рів на виконання науково-дослідних робіт (НДР) з Державним фондом фундамен-
    тальних досліджень МОН України “Дослідження структурного, механічного та
    корозійного стану тривало експлуатованих об'єктів типу “гіперболоїдних веж Шу-
    хова”, № держреєстрації 0112U005253, 2012–2013 рр.; МОН України “Розробка
    новітніх методів для недопущення виходу з ладу трубопроводів через порушення
    безпеки” № держреєстрації 0215U000156, 2015 р., а також ґранту NUKR.SFPP
    985055 “Розроблення новітніх методів для запобігання руйнувань трубопроводів
    задля безпеки” програми НАТО “Наука заради миру та безпеки”, 2016–2019 рр. та

    низки госпдоговорів, в яких автор брала участь як виконавець або відповідальний
    виконавець.
       Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи було розроблення
    методології руйнівних та неруйнівних методів діагностування стану металу на
    основі досліджень закономірностей корозійно-водневої деградації конструкційних
    сталей з урахуванням особливостей впливу експлуатаційних умов та наводнюваль-
    них середовищ на пошкодженість матеріалів, та розроблення методичних рекомен-
    дацій щодо діагностування стану сталей низки відповідальних конструкцій.

       Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:
       1. Дослідити вплив низки важливих для цілісності конструкцій експлуатацій-
    них чинників на деградацію сталей.
       2. Встановити закономірності деградації трубних сталей, схильних до спри-
    чиненого воднем кільцевого макророзшарування.
       3. Розробити метод консервативного оцінювання корозійно-водневої деграда-
    ції сталей з урахуванням їх схильності до корозійно-механічного руйнування.
       4. Розробити методичні рекомендації щодо діагностування стану сталей три-
    валої експлуатації на основі визначення їх механічних властивостей з урахуванням
    експлуатаційної пошкодженості металу.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9