Page 16 - Марков А
P. 16

14

       Згідно розробленого методу консервативне оцінювання стану експлуатованого
    металу буде забезпечене за умови дотримання рівня гранично допустимих значень
    характеристик опору корозійно-механічному руйнуванню, зокрема, порогового
    коефіцієнта інтенсивності напружень K  або порогового рівня J–інтегралу J
                                                     scc
                            scc
    (у випадку коли умови використання підходів лінійної механіки руйнування не
    виконуються, що властиво низькоміцним сталям). Метод враховує можливі відмін-
    ності в опорі корозійно-механічному руйнуванню матеріалу у різних станах – вихід-
    ному та експлуатованому (з інтенсивною розсіяною пошкодженістю) за однакового,
    наприклад, мінімально допустимого, рівня ударної в’язкості.
       Метод апробували на ферито-перлітних трубних сталях одного класу міц-
    ності Х52 (рис. 4). Проаналізували дані ударної в’язкості та порогові значення ко-
    розійно-статичної тріщиностійкості сталей 17Г1С та Х52 у вихідному стані та після
    різних термінів експлуатації (до 53 років). Граничні лінії, що обмежили масив
    отриманих значень знизу, вважали консервативними залежностями зміни ударної
    в’язкості KCV = f(τ) та порогу корозійно-статичної тріщиностійкості J = f(τ) ста-
                                               scc
    лей від тривалості експлуатації τ. Поріг корозійно-статичної тріщиностійкості ста-
    лей визначали у розчині NS4, який моделює ґрунтове середовище. Ударна
                                           2
    в’язкість, властива матеріалу у вихідному стані (~ 100–300 Дж/см ), мінімум удвічі
                                          2
    вища за мінімально допустиме нормоване значення (50 Дж/см ). Водночас ударна
    в’язкість експлуатованого металу внаслідок його експлуатаційної деградації змен-
    шується та може досягати значень, нижчих гранично допустимого рівня. Згідно да-
    них, наведених на рис. 4, таке катастрофічне зниження опору крихкому руйнуван-
    ню відбувається після 20–25 років експлуатації.
      Для розширення діапазону станів металу за рахунок структурного чинника,
    сталь 17Г1С у вихідному стані загартували (від температури 910 °С з охолоджен-
    ням у воді), відпустили впродовж 2 год за температур в діапазоні від 200 до 500 °С

    та визначили для отриманих станів металу ударну в’язкість KCV (рис. 5). Для де-
    яких станів термічно обробленої сталі ударна в’язкість була нижчою за регламен-
    тований рівень (рис. 4). Окремо виділили стан металу після гартування і відпуску
                              при 445 °С, оскільки для нього ударна
                              в’язкість була близькою до гранично
                                                     2
                              допустимого значення (~ 50 Дж/см ).
                              Поріг корозійно-статичної тріщино-
                              стійкості, визначений для цього металу
                              (J th  = 41 Н/мм) у розчині NS4, вважали
                               scc
                              гранично допустимим для неексплуато-
                              ваного металу з гранично допустимим
                              рівнем KCV. За точкою перетину побу-
                              дованої залежності J = f(τ) з обмежу-
                                           scc
                              вальною лінією гранично допустимого
                              рівня J th  визначили тривалість експ-
                                   scc
     Рис. 5. Залежність ударної в’язкості       луатації, за якої досягається граничне
      KCV сталі 17Г1С від температури         значення порогу корозійно-статичної
        відпуску після гартування          тріщиностійкості (~ 19 років).
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21