Page 17 - Марков А
P. 17

15

           Екстраполюючи це значення тривалості експлуатації на залежність KCV = f(τ)
       (рис. 4) визначили рівень ударної в’язкості експлуатованого металу, для якого по-
       ріг корозійно-статичної тріщиностійкості буде рівним гранично допустимому.
                                               2
       І цей рівень ударної в’язкості KCV     th  становив близько 65 Дж/см , а не нормоване
                             scc
                   2
       значення 50 Дж/см . Саме визначене значення слід вважати гранично допустимим
       для експлуатованих ферито-перлітних трубних сталей при консервативному оці-
       нюванні їх стану за опором корозійно-механічному руйнуванню. За оцінювання
       згідно розробленого методу значно більша кількість станів металу буде характери-
       зуватися рівнем ударної в’язкості, нижчим за гранично допустимий порівняно з
       чинними регламентованими значеннями.
           Таким чином, навіть без регламентування порогових характеристик корозій-
       но-механічного руйнування, а лише скорегувавши нормоване значення ударної
                                                      2
                                         2
       в’язкості KCV для металу у вихідному стані (50 Дж/см ) на рівень 65 Дж/см для
       експлуатованого металу, можна врахувати ту особливість, що ризик руйнування
       визначається опором сталі корозійно-механічному руйнуванню.

           У п’ятому розділі розроблено низку методичних рекомендацій щодо
       діагностування технічного стану сталей тривалої експлуатації за зміною їх механі-
       чних властивостей.
           Для оцінювання експлуатаційної деградації сталей магістральних газопрово-
       дів застосували концепцію механічної стабільності (МС). Під МС розуміли комбі-
       націю таких характеристик міцності та пластичності, яка убезпечувала би елемент
       конструкції від крихкого руйнування в заданих експлуатаційних умовах. У межах
       концепції МС найважливішою кількісною мірою окрихчення металу вважали ха-
       рактеристику P як показник залишкової МС зразка за дії окрихчувального чинни-
                ms
       ка, який характеризує резерв МС, завдяки якому не слід очікувати крихкого руйну-
       вання металу.
           Враховуючи те, що експлуата-
       ційну деградацію сталей пов’язують
       саме з їх окрихченням, проаналізували
       ефективність використання методу
       МС для оцінювання стану газопровід-
       ної сталі 17Г1С після 29–40 років її
       експлуатації. Показник P  порахова-
                       ms
       но А. В. Шияном.
           Показали, що для металу у ви-
       хідному стані з достатнім запасом
       пластичності P = 2,742, а для сталі
                 ms
       після 40 років експлуатації – 1,122,
       тобто внаслідок тривалої експлуатації
       він знизився у ~ 2,5 рази (рис. 6).
       Отримані дані щодо показника за-         Рис. 6. Залежність відносної зміни
       лишкової МС порівняли з відомими        низки механічних показників стану
       характеристиками опору крихкому         сталей типу Х52 магістральних газо-

       руйнуванню (ударна в’язкість та трі- проводів від тривалості їх експлуатації τ
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22