Page 18 - Марков А
P. 18

16

    щиностійкість), які вважають високочутливими характеристиками для оцінювання
    експлуатаційної деградації сталей. Порівняльним аналізом наведених даних вста-
    новлено, що показник залишкової МС P характеризується високою чутливістю до
                            ms
    експлуатаційної деградації трубних сталей, яка відповідає рівню статичної тріщи-
    ностійкості, визначеній по старту тріщини, та вища за чутливість ударної в’язкості.
    Поступається він за чутливістю тільки характеристиці J – J-інтегралу, визначе-
                                      0,2
    ному за приросту тріщини 0,2 мм. Водночас застосування концепції МС не вимагає
    складних механічних експериментів подібно до випробувань на тріщиностійкість.

       Оцінювання механічних властивостей експлуатованих трубних сталей з
    інтенсивною пошкодженістю, схильних до водневого розшарування. Діагностуван-
    ня технічного стану сталей, тривало експлуатованих у корозивно-наводнювальних
    середовищах, через розвиток у металі розсіяної пошкодженості, спричиненої
    експлуатацією, яка впливає на визначення базових механічних характеристик, ви-
    магає модифікування відомих методик випробувань. Зокрема, відомо, що відносне
    видовження експлуатованих сталей може некоректно характеризувати пластич-
    ність металу. Це пов’язано з розкриттям експлуатаційних дефектів під час наван-
    таження зразків, внаслідок чого можна отримати зростання відносного видовження
    порівняно зі значенням, властивим вихідному матеріалу. Відтак, можна прийти до
    хибного висновку щодо підвищення пластичності експлуатованої сталі, при одно-
    часному зниженні іншої характеристики пластичності (відносного звуження) та
    опору крихкому руйнуванню.
       Для того, щоб коректно оцінювати характеристики пластичності експлуатова-
    них сталей з інтенсивною пошкодженістю запропонували використовувати цилінд-
    ричні зразки зі значним радіусом заокруглення у робочій частині (рис. 7а). Конст-
    рукція зразка забезпечує локалізацію деформації металу практично в одному перері-
    зі, завдяки чому усувається вплив розкриття множинних тріщин на видовження зра-
    зка, при цьому коефіцієнт інтенсивності напружень є невисоким, близько 1,25. Не-
    доліком застосування зразків такої геометрії (L , S ) порівняно зі стандартними (L )
                                S
                                  S
                                                     N
    є ускладнення кількісного визначення відносного видовження δ, однак значною пе-
                                  ревагою є можливість порівняти
                                  зміну характеристик пластичнос-
                                  ті металу під час його експлуата-
                  а                ції відносно значень, властивих

                                  вихідному матеріалу. Ще однією
                                  істотною перевагою є невелика
                                  довжина робочої частини зразка,
                                  що уможливлює випробування
                                  радіальних зразків з трубних ста-
                                  лей, обмежених товщиною стін-
                                   ки труби.
                  б                   Розроблену методику за-
      Рис. 7. Схема циліндричного зразка на          стосували для оцінювання меха-
      розтяг запропонованої конструкції (а) та         нічних властивостей експлуато-
       схема вирізання зразків (б) з труби,         ваного металу гину відвідної від
            товщина стінки якої t            КС труби А газопроводу, схиль-
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23