Page 10 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 10

10

          • реалізувати методи симуляції запропонованих математичних моделей з

           метою їх верифікації.


            Об'єктом дослідження дисертаційної роботи є процес формування

         кількісного   опису   та  модельного    представлення    характеристик

         неоднорідностей на поверхні матеріалу.

            Предмет дослідження – характеристики та моделі випадкових

         процесів, які описують закономірності зміни параметрів мікро- та


         макроструктури матеріалу спричинені деградацією.

            Методи дослідження: Вирішення поставлених задач здійснили на

         основі положень та методів теорії обробки сигналів і зображень,

         аналітичної геометрії, теорії графів, теорії ймовірності, математичної


         статистики, статистичної теорії оцінювання, теорії випадкових точкових

         процесів, числового та комп’ютерного моделювання, оптичної та

         електронно-мікроскопічної металографії та фрактографії.

            Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні нових


         модельних підходів для розроблення методів опису та аналізу оптичних

         зображень неоднорідностей на поверхні матеріалу для моніторингу

         технічного стану об'єктів. За результатами теоретичних досліджень та

         проведеного комп’ютерного моделювання отримано такі нові наукові

         результати:


            1. Вперше запропоновано спосіб формування множини точкових

         полів для півтонових металографічних зображень, який дав змогу

         представити досліджуваний об’єкт технічної діагностики як композицію

         реалізацій випадкових процесів.

            2. Розроблено новий метод сегментації півтонових зображень на


         основі класифікації точкових полів як реалізацій точкових випадкових

         процесів, якими воно представляється, що дало змогу виділяти неоднорідні

         за характеристиками об’єкти.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15