Page 13 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 13

13

            Особистий внесок здобувача. Автор самостійно сформулював мету і


         задачі досліджень та запропонував способи їх розв’язання. Основні

         результати дисертаційної роботи та положення, які відображають її

         наукову новизну, одержані самостійно. Зокрема, автору належать

         формулювання основних висновків у статтях, на яких базуються висновки

         дисертації, а також визначальний внесок у написання більшості статей. У


         переважній більшості опублікованих робіт автором, або за його участю,

         здійснено постановку завдань досліджень, проведено аналіз придатності

         відомих підходів до вирішення поставлених завдань, узагальнено сучасні

         тенденції використання методів аналізу металографічних зображень. У


         друкованих працях, написаних у співавторстві, здобувачеві належить: [1 –

         3, 6, 25, 26] – обґрунтування стохастичної моделі для опису динаміки росту

         структурних пошкоджень матеріалу; [4] – метод класифікації множини

         точок зображення як однорідного фрагменту на основі характеристик


         випадкових точкових процесів; [5, 12 – 14, 18, 27, 28, 30, 31] – проведення

         досліджень, узагальнення та інтерпретація результатів; [7, 20, 23, 35] –

         обґрунтування     та  практичне    застосування    методів   сегментації

         металографічних зображень; [8, 11, 24, 31] – метод визначення локальних

         екстремумів гістограми зображення, метод багаторівневого порогування


         зображень; [15, 21, 22, 32, 29, 34] – методи класифікації точок поверхні;

         [16,19] – метод класифікації взаємного розташування локальних

         структурних неоднорідностей; [17, 33] – метод визначення вагових

         коефіцієнтів ребер зваженого графа.

            Апробація результатів дисертації. Робота у повному обсязі


         доповідалась на семінарі «Методи неруйнівного контролю та технічної

         діагностики» у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН

         України. Основні теоретичні положення та практичні результати

         дисертаційного     дослідження    доповідались    на   таких   наукових
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18