Page 14 - Microsoft Word - Дисертація.docx
P. 14

14

         конференціях: Всеукраїнській міжнародній конференції "УкрОБРАЗ"


         (Київ, 2002, 2004), 4-ій Міжнародній конференції "Механіка руйнування

         матеріалів і міцність конструкцій"  (Львів, 2009), Міжнародній

         конференції- виставці «Проблеми корозії та протикорозійного захисту

         конструкційних матеріалів (Львів, 2010, 2014), International Conference

         "Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer


         Science" (Slavske, 2010, 2012, 2014), IVth International Scientific Conference

         "Present Day Trends of Innovations" (Trencin, 2010), Międzynarodowa

         Konferencja Naukowa „Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie

         informatyczne w nauce, technice i edukacji” (Radom, 2009, 2010), II-ій


         Науково-технічній конференції ”Обчислювальні методи і системи

         перетворення інформації” (Львів, 2012), ХІІ-ій Міжнародній конференції

         «Контроль і управління в складних системах» (Вінниця, 2014), І-ій

         Всеукраїнській     науково-технічній      конференції     "Комп‘ютерне


         моделювання та оптимізація складних систем" (Дніпропетровськ, 2015).

            Публікації.     За   результатами    дисертаційного     дослідження

         опубліковано одну монографію, 33 статті у фахових журналах, збірниках

         наукових праць і матеріалах конференцій, а також один патент. Серед них

         7 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of


         Science та 7 статей у виданнях, що входять до наукометричної бази даних

         Scopus.

            Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із

         вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел з 215

         найменувань на 24 сторінках і додатків на 3 сторінках. Загальний обсяг


         дисертації − 291 сторінка, з них 264 сторінок основного тексту. Робота

         містить 104 рисунки і 6 таблиць.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19