Page 7 - Microsoft Word - автореферат_Косаревич.docx
P. 7

5


         Особистий внесок здобувача. Автор самостійно сформулював мету і задачі
      досліджень та запропонував способи їх розв’язання. Основні результати
      дисертаційної роботи та положення, які відображають її наукову новизну, одержані
      самостійно. Зокрема, автору належать формулювання основних висновків у статтях,
      на яких базуються висновки дисертації, а також визначальний внесок у написання
      більшості статей. У переважній більшості опублікованих робіт автором, або за його
      участю, здійснено постановку завдань досліджень, проведено аналіз придатності
      відомих підходів до вирішення поставлених завдань, узагальнено сучасні тенденції
      використання методів аналізу металографічних зображень. У друкованих працях,
      написаних у співавторстві, здобувачеві належить: [1 – 3, 6, 25, 26] – обґрунтування
      стохастичної моделі для опису динаміки росту структурних пошкоджень матеріалу;
      [4] – метод класифікації множини точок зображення як однорідного фрагменту на
      основі характеристик випадкових точкових процесів; [5, 12 – 14, 18, 27, 28, 30, 31] –
      проведення досліджень, узагальнення та інтерпретація результатів; [7, 20, 23, 35] –
      обґрунтування та практичне застосування методів сегментації металографічних
      зображень; [8, 11, 24, 31] – метод визначення локальних екстремумів гістограми
      зображення, метод багаторівневого порогування зображень; [15, 21, 22, 32, 29, 34] –
      методи класифікації точок поверхні; [16,19] – метод класифікації взаємного
      розташування локальних структурних неоднорідностей; [17, 33] – метод визначення
      вагових коефіцієнтів ребер зваженого графа.
         Апробація результатів дисертації. Робота у повному обсязі доповідалась на
      семінарі «Методи неруйнівного контролю та технічної діагностики» у Фізико-
      механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України. Основні теоретичні

      положення та практичні результати дисертаційного дослідження доповідались на
      таких   наукових    конференціях:    Всеукраїнській    міжнародній    конференції
      "УкрОБРАЗ" (Київ, 2002, 2004), 4-ій Міжнародній конференції "Механіка
      руйнування матеріалів і міцність конструкцій"  (Львів, 2009), Міжнародній
      конференції- виставці     «Проблеми     корозії   та   протикорозійного     захисту
      конструкційних матеріалів (Львів, 2010, 2014), International Conference "Modern
      Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science" (Slavske,
                    th
      2010, 2012, 2014), IV  International Scientific Conference "Present Day Trends of
      Innovations" (Trencin, 2010), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Informatyka w
      dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji” (Radom,
      2009, 2010), II-ій Науково-технічній конференції ”Обчислювальні методи і системи
      перетворення інформації” (Львів, 2012), ХІІ-ій Міжнародній конференції «Контроль
      і управління в складних системах» (Вінниця, 2014), І-ій Всеукраїнській науково-
      технічній конференції "Комп‘ютерне моделювання та оптимізація складних систем"
      (Дніпропетровськ, 2015).
         Публікації.  За результатами дисертаційного дослідження опубліковано одну
      монографію, 33 статті у фахових журналах, збірниках наукових праць і матеріалах
      конференцій, а також один патент. Серед них 7 статей у виданнях, що входять до
      наукометричної бази даних Web of Science та 7 статей у виданнях, що входять до
      наукометричної бази даних Scopus.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12