Page 5 - Microsoft Word - автореферат_Косаревич.docx
P. 5

3


         •   встановити характеристики виділених об’єктів, отримані на основі
      сформованих точкових полів, з метою їх використання для прогнозування
      властивостей та рівня деградації матеріалу;

         •   розробити стохастичні моделі на основі точкових випадкових процесів для
      опису процесу деградації матеріалу за локальними пошкодженнями поверхні.

         •   розробити методи виявлення виду зв’язку між локальними точковими
      корозійними пошкодженнями на поверхні матеріалу на основі параметрів
      стохастичних моделей, що їх описують;
         •   реалізувати методи симуляції запропонованих математичних моделей з
      метою їх верифікації.
         Об'єктом дослідження дисертаційної роботи є процес формування кількісного
      опису та модельного представлення характеристик неоднорідностей на поверхні
      матеріалу.
         Предмет дослідження – характеристики та моделі випадкових процесів, які
      описують закономірності зміни параметрів мікро- та макроструктури матеріалу
      спричинені деградацією.
         Методи дослідження: Вирішення поставлених задач здійснили на основі
      положень та методів теорії обробки сигналів і зображень, аналітичної геометрії,
      теорії графів, теорії ймовірності, математичної статистики, статистичної теорії
      оцінювання, теорії випадкових точкових процесів, числового та комп’ютерного
      моделювання, оптичної та електронно-мікроскопічної металографії та фрактографії.
         Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні нових
      модельних підходів для розроблення методів опису та аналізу оптичних зображень
      неоднорідностей на поверхні матеріалу для моніторингу технічного стану об'єктів.
      За результатами теоретичних досліджень та проведеного комп’ютерного
      моделювання отримано такі нові наукові результати:
         1. Вперше запропоновано спосіб формування множини точкових полів для
      півтонових металографічних зображень, який дав змогу представити досліджуваний
      об’єкт технічної діагностики як композицію реалізацій випадкових процесів.
         2. Розроблено новий метод сегментації півтонових зображень на основі
      класифікації точкових полів як реалізацій точкових випадкових процесів, якими
      воно представляється, що дало змогу виділяти неоднорідні за характеристиками
      об’єкти.
         3. Вперше запропоновано визначати параметри структури матеріалу на основі

      характеристик першого та другого порядку випадкових точкових полів,
      сформованих за оптичними зображеннями.
         4. Вперше запропоновано підхід для виявлення взаємного впливу дефектів на
      поверхні матеріалу, спричинених його деградацією, на основі визначення
      параметрів функції розподілу випадкового точкового процесу з врахуванням
      взаємодії між дефектами.
         5. Запропоновано нову стохастичну модель розвитку пітингової корозії на
      поверхні нержавних сталей на основі Гіббсівських маркованих точкових процесів,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10