Page 15 - Microsoft Word - автореферат_Косаревич.docx
P. 15

13


            Таблиця1. Порівняння кількісних характеристик сегментованих зображень.
            Метод/        Площа,    Відносна Периметр,  Відносна         Час,
         Характеристики       піксели похибка, % піксели похибка, %          сек.
          «Вибір порогу»       795       0      117       0       -
            Вираз (3)        782      1,64      115      1,71    0,4109

            Вираз (4)        792      0,38      116      0,85    0,6547

         Серед численних методів сегментації, які можна застосовувати для виділення
      меж зерен відомі підходи, в яких зображення моделюють у вигляді дискретно
      заданого гладкого многовиду. Зображені об’єкти трактують як структури з виступів,
      впадин та площин. Для їх виділення використовують методи обчислення кривизни
      поверхні в точці, щоб класифікувати точки поверхні. Проте дискретна природа
      зображень ускладнює застосування теоретичних підходів. Тому головні кривини в
      точках поверхні (Гаусівську та середню) часто обчислюють наближеними методами.
      Один з ефективних методів такого підходу полягає у використанні формули Гауса-
      Бонне, яка в загальному вигляді пов’язує Гаусову кривизну поверхні з її ейлеревою
      характеристикою.     Для   випадку   дискретних поверхонь      вона   передбачає
      триангуляцію поверхні (Рис. 9) і має наступний вигляд:
                           2 −π ∑ n 1− α
                         K =      i 0= i
                              1     ,                    (5)
                               A
                              3
      де, α i = ∠ ( vv , i v , ( )modi 1+ n ) кут у вершині v між двома сусідніми ребрами e = vv , А
                                                       i
                                                    i
                         v
      сумарна площа трикутників ∆  навколо вершини v. Подібно до гаусової середню
                         i
      кривизну визначали як:
                            1 ∑ n 1− e β

                         H =  4  i 0= i i
                              1     ,                    (6)
                               A
                              3
                                      v
         де e − величина вектора e =     vv , β i = ∠ (N i v N , (i 1+ )mod n ).
                          i
                             i
            i
                             Розбиття поверхні на трикутники у випадку
                           реальних зображень є складним і не завжди
                           можливим завданням. Тому використали подібний
                           до описаного підхід для точок реального

                           зображення, який не вимагає тріангуляції.
                           Вибравши довільні три точки в околі точки зоб-
                           раження, задавали множину рівнянь площин. На
                           основі кожного рівняння, в межах околу, визна-
                           чали похибку між значеннями яскравості в точці
                           зображення та величиною компоненти z для побу-

        Рис. 9. Окіл точки аналізу      дованої площини у тій же точці. Для цього виби-
         за схемою Гауса-Бонне        рали точки околу відмінні за яскравістю (Рис. 10).
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20