Page 13 - Microsoft Word - автореферат_Косаревич.docx
P. 13

11


      операцією півтонового замикання для прямокутного вікна, величину якого
      визначили з апріорної інформації про товщину тріщини. Після сканування
      зображення поперек напрямку росту тріщини визначали координати елемента з
      максимальною яскравістю рядка і приймали, що саме цей елемент відповідає
      тріщині на зображенні. В результаті сегментації отримали бінарне зображення з
      незв’язними сегментами тріщини. Застосувавши процедуру ітераційного з’єднання
      сегментів зверху і знизу від максимального, отримали всю тріщину (Рис. 5г).  Це
      дало змогу визначати довжину тріщини в метричних одиницях виміру.
         Отже, за величиною дисперсії яскравості елементів зображення стало
      можливим не тільки локалізувати тріщину, але й ефективно усунути шуми у вигляді
      яскравих бліків, що скорочує часу затрати на обробку зображення. В середньому це
      дозволило зменшити абсолютну похибку вимірювання довжини тріщини у
      порівнянні з відомим методом більш ніж у два рази (Рис. 7).                        функція дисперсії            Запропонований метод
          дисперсія 1,4                    3        Відомий метод
                        рядків зображення
           0,7                       абсолютка похибка, мм 2
                                    1

           0,0                        0

              0    100   200    300          1    2    3    4
                    стовпець зображення, N                 серія вимірювань
         Рис.6. Розподіл дисперсії яскравості      Рис. 7. Абсолютна похибка вимірювань
         елементів зображення для стовпців              довжини тріщини

         Властивості полікристалічних матеріалів значною мірою залежать від форми і
      розмірів кристалів. Межі зерен є основними структурними дефектами в
      полікристалічному тілі і суттєво впливають на формування електрофізичних
      властивостей таких матеріалів. Дослідження впливу структурних факторів (зокрема,
      розміру зерна) на мікромеханізми та в’язкість руйнування матеріалів у широкому
      діапазоні температур відносять до актуальних матеріалознавчих проблем. Тому
      важливою є задача точного виділення зерен, яка дасть змогу описати форму зерна та
      визначити його характерні розміри. Одним з кількох напрямків у вирішенні задачі
      сегментації інформативних елементів зображення є використання графа як моделі
      зображення. У цьому випадку сегментація зображень передбачає побудову деякої
      функції енергії, властивої елементам зображення та вибору алгоритму її мінімізації,
      який враховує  як властивості кожного з елементів зображення, так і локальний
      зв’язок між ними. Ці локальні зв’язки виразили з допомогою вагових коефіцієнтів
      ребер графу, які відображають властивості локального розподілу яскравостей.
         Метою досліджень став вибір виду компонентів вагової функції:

                              I ( − I ) 2   1
                    ( u q , p ) λ= I exp(− p q )⋅     ,             (3)
                               2σ 2    dist ( q , p )
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18