Page 8 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 8

6
      Аналіз топографії поверхні сплаву після деформаційного оброблення показав,
    що зі збільшенням навантаження борозни, отримані механічним обробленням під
    час виготовлення досліджуваних зразків, розгладжуються та починаючи з наванта-
    ження 300 Н практично зникають незалежно від вихідного структурного стану спла-
    ву. За навантаження вище 400 Н на оброблюваній поверхні внаслідок руйнування
    захисної природної оксидної плівки відбувається деламінування з наступним нали-
    панням відлущеного матеріалу.
      Зі збільшенням навантаження під час ХППД від 100 до 400 Н поверхнева мік-
    ротвердість сплаву з двофазною структурою зростає (рис. 3, а) і фіксується дефор-
    маційно здрібнений шар α-фази. Сплав з однофазною β-структурою не чутливий до
    такого оброблення. Це вказує на те, що в процесі поверхневого деформування осно-
    вний ефект зміцнення проявляється внаслідок двійникування дрібних пластин чи
    глобул α-фази з ГЩУ ґраткою (3-10 мкм). Натомість для великих поліедричних зе-
    рен β-фази з ОЦК ґраткою (50-150 мкм) для реалізації процесу їх подрібнення шля-
    хом фрагментації потрібні значно вищі навантаження. Зниження поверхневої мікро-
    твердості за навантажень вище 300 Н можна пояснити процесами динамічного пове-
    рнення (розміцнення), як одного з етапів багатостадійного процесу пластичної де-
    формації. Найінтенсивніше ці процеси проходять у сплаву з α+β-глобулярною стру-
    ктурою.

               а                         б
           Рис. 3. Вплив навантаження (а) та кількості проходів (б) під час ХППД
     на мікротвердість поверхні титанового сплаву ВТ22, де 1 – титановий сплав з вихідною β,
            2 – (α+β)-пластинчастою, 3 – (α+β)-глобулярною структурами

      Щодо впливу кількості проходів, то з їх збільшенням незалежно від вихідного
    структурного стану топографія поверхні сплаву покращується за рахунок розгла-
    дження борозен. Це впливає на мікрогеометричні параметри якості поверхні: зі збі-
    льшенням кількості проходів зменшується параметр шорсткості поверхні і, як наслі-
    док, покращується квалітет її чистоти на декілька класів. Збільшення кількості про-
    ходів мало впливає на рівень зміцнення сплаву з β-структурою: зі збільшенням їх кі-
    лькості від 1 до 7 поверхнева мікротвердість сплаву практично не змінюється і дещо
    зростає зі збільшенням до 11 (рис. 3, б). Для двофазного сплаву збільшення кількості
    проходів ефективніше, особливо від 1 до 3.
      Таким чином, найбільшого поверхневого зміцнення внаслідок ХППД зазнає
    сплав з двофазною пластинчастою та глобулярною структурами. При цьому рекоме-
    ндованими параметрами поверхневого пластичного деформування титанового спла-
    ву ВТ22 є навантаження в 300 Н за 11 проходів, котре обумовлене фізико-
    механічними та мікрогеометричними характеристиками обробленої поверхні.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13