Page 3 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 3

1
                  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
         Актуальність теми. Двофазні титанові сплави завдяки притаманному їм ком-
      плексу фізико-механічних і корозійних властивостей є широковживаними матеріа-
      лами для вітчизняного авіабудування. Обсяг їх застосування в деталях агрегатів по-
      вітряних суден транспортної категорії, де економія розмірів і маси є однією із осно-
      вних вимог під час конструювання, постійно зростає. Для прикладу, заміна стальних
      конструкцій шасі літака марки Ан-124 на конструкції з титанового сплаву ВТ22 до-
      зволила забезпечити вищий ресурс стійок шасі та збільшити вагову ефективність за-
      стосування на 10…15%.
         Проте низькі триботехнічні характеристики титанових сплавів унеможливлю-
      ють їх використання у трибоспряженнях без додаткового поверхневого оброблення,
      а, відтак, обумовлюють необхідність розроблення ефективних методів поверхневого
      зміцнення. Перспективним, ефективним і економічно виправданим методом підви-
      щення триботехнічних характеристик є газове азотування. Значний вклад у розвиток
      цього методу поверхневого зміцнення внесли як вітчизняні, так і зарубіжні вченні:
      В. Г.Каплун, С. С. Кипарисов, М. В. Кіндрачук, Ю. М. Лахтін, П. В. Назаренко,
      І. М. Пастух, І. М. Погрелюк, Г. В. Самсонов, В. М. Федірко, T. Bell, S. Malinov,
      E. Rolinski, A. A. Zhecheva та інші.
         У роботах В. М. Федірка, І. М. Погрелюк та Т. М. Кравчишина реалізовано ідею

      сумістити в одному технологічному циклі газове азотування та зміцнювальне термі-
      чне оброблення (ЗТО) з метою підвищення зносостійкості поверхневого шару за
      збереження рівня об’ємного зміцнення двофазного титанового сплаву ВТ22. Однак
      параметри ЗТО, які відповідають за структурно-фазові перетворення у сплаві, що
      забезпечує рівень його механічних характеристик, обмежують температурно-часові
      параметри газового азотування. Для отримання регламентованих як об’ємних, так і
      поверхневих характеристик сплаву необхідно інтенсифікувати азотування, що дасть
      можливість знизити температурно-часові параметри термодифузійного насичення
      азотом до таких, які відповідають ЗТО.
         Тому питання інтенсифікації азотування титанового сплаву ВТ22 набуває особ-
      ливої актуальності, в тому числі за рахунок попереднього модифікування структури
      шляхом холодного поверхневого пластичного деформування (ХППД), для отриман-
      ня регламентованих поверхневих та об’ємних характеристик сплаву, а, відтак, і на-
      лежного рівня його зносостійкості. Саме на вирішення цієї актуальної науково-
      технічної задачі і спрямована представлена дисертаційна робота.

         Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за
      темою дисертаційної роботи виконано у відділі матеріалознавчих основ інженерії
      поверхні Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України за планами
      тем відомчого замовлення НАН України, в яких автор був виконавцем: «Розробка
      технології формування деформаційно-дифузійних зміцнених шарів на поверхні де-
      талей гідроциліндрів з титанового сплаву ВТ22 для забезпечення підвищеного рівня
      службових характеристик» Програми «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації
      конструкцій, споруд та машин (РЕСУРС)» (№№ держреєстрації 0113U004209,
      0115U004001; 2013–2015 рр.); «Розроблення технології комбінованого деформацій-
      но-дифузійного модифікування поверхневих шарів конструкційних елементів авіа-
      ційної техніки з титанових сплавів» Програми «Надійність і довговічність матеріа-
      лів, конструкцій, обладнання та споруд (РЕСУРС-2)» (№№ держреєстрації
      0116U006333, 0117U000713, 0118U000467, 0119U101189; 2016-2020 рр.)
   1   2   3   4   5   6   7   8