Page 11 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 11

9
      ший ріст α-фази спостерігаємо у сплаві з вихідною β- та (α+β)-пластинчастою струк-
      турами, що є негативним з точки зору міцнісних характеристик матеріалу: що біль-
      ший бал зерна α-фази після термічного чи хіміко-термічного оброблення, то нижчі
      механічні та втомні властивості матеріалу. Тому для забезпечення рівня поверхнево-
      го зміцнення без помітного погіршення структурного стану титанової матриці пере-
      вагу слід надати термодифузійному насиченню азотом сплаву ВТ22 з вихідною
      α+β-глобулярною структурою.


               а                б                в

               г                д                е
       Рис. 7. Мікроструктура матриці сплаву ВТ22 до (а-в) та після азотування за режимом R6 (г-е)
         Отримані характеристики зміцненої поверхні після досліджуваних режимів азо-
      тування забезпечують лише нижню межу регламенту ДП «АНТОНОВ» (див. рис. 6).
      Подальше збільшення температури та подовження експозиції хоча і підвищать рі-
      вень поверхневого зміцнення, однак провокуватимуть ріст зерна титанової матриці,
      а, відтак, і втрати об’ємних характеристик сплаву. Тому для досягнення регламенто-
      ваного поверхневого та об’ємного зміцнення сплаву ВТ22 азотування інтенсифіку-
      вали, формуючи шляхом попереднього ХППД сплаву умови для полегшеної дифузії
      азоту.

         У п’ятому розділі показано ефективність деформаційно-дифузійного оброб-
      лення титанового сплаву ВТ22.
         Оскільки ефективність деформаційно-дифузійного оброблення залежить від те-
      рмічної стабільності деформаційно зміцненого шару, то її оцінювали, базуючись на
      порівнянні еволюції структурного стану деформованого поверхневого шару сплаву
      після нагрівання до температури насичення (820°С) у вакуумі та в азоті. Для аналізу
      використали мікроструктурний, дюрометричний та рентгеноструктурний методи
      дослідження.
         Згідно металографічного аналізу після ХППД формується сильно здеформова-
      ний зміцнений шар із подрібненою структурою завтовшки близько 10 мкм. Після
      нагрівання у вакуумі внаслідок рекристалізаційних процесів деформований шар із
      подрібненою структурою практично зникає. Щодо нагрівання у середовищі азоту, то
      наявний деформований шар і подрібнені зерна α-фази поблизу поверхні свідчать про
      гальмування процесів рекристалізації (рис. 8). Процес рекристалізації деформованого
      матеріалу за рахунок збільшення розмірів зерна повинен сприяти зменшенню пове-
      рхневої мікротвердості. Однак поверхнева мікротвердість сплаву в обох випадках
      зростає, причому найбільше під час нагрівання в азоті (рис. 9, а). Це свідчить про те,
      що процеси твердорозчинного зміцнення елементами втілення (як азотом, так і кис-
      нем) домінують над процесами рекристалізації.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16