Page 9 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 9

7
         У четвертому розділі викладено кінетичні закономірності термодифузійного
      насичення азотом титанового сплаву ВТ22 та оцінено ефективність азотування, сумі-
      щеного зі ЗТО, залежно від структурного стану сплаву.
         Штатним для титанового сплаву ВТ22 є триступеневе ЗТО. На першому ступені
      оброблення залежно від витримки та температури відбуваються процеси рекристалі-
      зації, росту зерен β-фази і перерозподілу легувальних елементів у сплаві; на другому
      ступені – зародження та ріст зерен α-фази; на третьому – дисперсійний розпад β-
      фази. Тобто, на кожному зі ступенів ЗТО співвідношення фаз і їх морфологія є різ-
      ними. Оскільки розчинність азоту в α-фазі титану майже в 4 рази більша, ніж у β-
      фазі, а коефіцієнт дифузії азоту в β-титані на два – три порядки більший, ніж в α-
      титані, то це обумовлює різну потенційну здатність до розчинення азоту та впливає
      на його дифузійну рухливість на різних ступенях ЗТО. Тому для оптимального ком-
      бінування ЗТО та азотування в одному технологічному циклі необхідно дослідити
      кінетичні закономірності термодифузійного насичення азотом титанового сплаву
      ВТ22 на кожному зі ступенів ЗТО – за температур 750 та 820°С. Досліджень за тем-
      ператури третього ступеня не проводили, зважаючи на низьку хімічну активність азо-
      ту нижче 600°C.
         Співвідношення між приростом маси сплаву та тривалістю азотування для за-
      значених температур характеризує відносну інтенсивність протікання процесу. Кі-
                                           2
      нетичні криві описуються параболічною залежністю (∆m/S) = K ·τ. Значення пара-
                                              ρ
      болічної константи швидкості азотування К для температур 820 та 750°С визначені
                                 ρ
      графічним способом за тангенсом кута нахилу прямих часової залежності квадрату
      приросту маси азотованих зразків і наведені у таблиці 1. Вони кількісно відобража-
      ють відносну інтенсивність протікання процесу азотування і свідчать про те, що зі
      зниженням температури з 820 до 750°С швидкість азотування зменшується у 3 рази
      (табл. 1).
                                                    Таблиця 1.
                Кінетичні параметри азотування титанового сплаву ВТ22
                   2
                      4
                            -12
                 К г /(см сек), 10                 А,     Q, кДж/моль
                  ρ,
                                       2
                                          4
        750°С 800°С 820°С 850°С 900°С 950°С           г /(см сек)
                                            -3
         1,41   2,64   4,66   8,20   16,40   52,40    3,9 10       186,6
         Отримані дані доповнили низькотемпературний діапазон залежності параболіч-
      ної константи швидкості азотування сплаву, що дозволило уточнити енергію акти-
      вації процесу та інші кінетичні параметри для широкого температурного діапазону
      (750…950°С) (табл. 1). Отримані кінетичні константи (К , Q, А) дають можливість
                                         ρ
      прогнозувати параметри азотування сплаву ВТ22 для отримання регламентованого
      поверхневого зміцнення.
         Азотування суміщали зі ЗТО за режимом, представленим на рисунку 4. Неза-
                             лежно від вихідного структурного стану на по-
                             верхні сплаву під час азотування формується
                             двофазна (TiN+Ti N) нітридна плівка. Найвища
                                       2
                             інтенсивність ліній нітридних фаз, а також
                             найбільший зсув піків матричних фаз у бік
                             ближніх кутів спостерігали у сплаву з вихід-

                             ною β-структурою, що опосередковано свід-
       Рис. 4. Режим азотування суміщеного     чить про інтенсивніше нітридоутворення та га-
            зі ЗТО сплаву ВТ22        зонасичення сплаву з цією структурою.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14