Page 10 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 10

8
      Різна інтенсивність нітридоутворення та газонасичення під час азотування за-
    лежно від вихідного структурного стану сплаву ВТ22 впливає на поверхневу мікро-
    твердість та глибину зміцненого дифузійного шару, що підтверджується результа-
    тами дюрометричного та металографічного аналізів. Так, для сплаву з вихідною
    (α+β)-глобулярною структурою та структурою, яка представлена поліедричними β-
    зернами, рівень поверхневого зміцнення вищий, ніж для сплаву з вихідною (α+β)-
    пластинчастою структурою (рис. 5).               I, II, III – індентування за навантаження 0,198, 0,49, 0,981 Н, відповідно
                 а                         б
    Рис. 5. Приріст поверхневої мікротвердості (а) та її розподіл по перерізу (б) зміцненого шару
       сплаву ВТ22 з вихідною 1 – β-, 2 –(α+β)-пластинчастою та 3 – (α+β)-глобулярною
                          структурами

      Результати оцінки впливу температурно-часових параметрів азотування, сумі-
    щеного зі ЗТО, на рівень поверхневого зміцнення сплаву ВТ22 різного структурного
    стану приведено на рис. 6. Режими азотування означено наступним чином. За R0
    прийнято сплав у вихідному стані (без ХТО). R1 – режим ХТО, наведений на рис. 4.
    За інших режимів обробки вводили наступні зміни відносно R1: R2 –  = 6 год.;
                                                 2
    R3 –  = 6 год.; R4 –    1 = 6 год. та  2 = 6 год.; R5 – T = 840°C;    3 = 4 год.;
       1
                                         1
    R6 – T = 840°C;  = 10 год. +  = 4 год.
       1
              1
                      3
      Внаслідок формування нітридної плівки якість обробленої поверхні та її твер-
    дість змінюється. З підвищенням температурно-часових параметрів азотування шор-
    сткість поверхні погіршується, однак не виходить за межі квалітету чистоти вихід-
    ної поверхні. Рівень поверхневого зміцнення зростає. Найвищий рівень поверхнево-
    го зміцнення фіксуємо для сплаву з вихідною β-структурою, а найнижчий – (α+β)-
    пластинчастою структурою (рис. 6).
            а                 б                 в
        Рис. 6. Параметр шорсткості (а), мікротвердість поверхні (б) та глибина зміцненого
    шару (в) титанового сплаву ВТ22 після азотування, суміщеного зі ЗТО та відповідність цих
      характеристик умовам регламенту (сіра область) (1 – титановий сплав з вихідною β,
            2 – (α+β)-пластинчастою, 3 – (α+β)-глобулярною структурами)
      Однак мікроструктурний аналіз матриці сплаву після азотування свідчить про
    ріст зерен α-фази. В процесі рекристалізації пластинки α-фази об’єднуються, збіль-
    шуються (з 3 до 6 балів) та розростаються в об’ємі β зерна (рис. 7). Найінтенсивні-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15