Page 12 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 12

10          а            б             в            г
     Рис. 8. Мікроструктура поверхневого шару титанового сплаву ВТ22 у вихідному стані (а),
     після поверхневого деформування(б) та нагрівання у вакуумі (в) і в атмосфері азоту (г)

      Після деформаційного оброблення розміри кристалітів зменшуються, що приз-
    водить до збільшення значень середньоквадратичної деформації ґратки та густини
    дислокації (рис. 9, б-г). Наступне нагрівання як у вакуумі, так і в азоті, за рахунок
    процесів рекристалізації зворотно діє на ці характеристики. Однак, після нагрівання
    у вакуумі, і тим більше в азоті, розміри кристалітів менші, ніж у вихідному стані.
    Найбільший ефект гальмування процесів рекристалізації спостерігаємо під час на-
    грівання у середовищі азоту, що пояснюється тим, що азот є сильним
    α-стабілізатором, який розширює температурний інтервал існування α-області і, як
    наслідок, істотно підвищує поріг рекристалізації сплаву.

         а             б             в             г
    Рис. 9. Поверхнева мікротвердість (а), розмір кристалітів (б), середньоквадратична дефор-
     мація ґратки (в) та густина дислокацій (г) титанового сплаву ВТ22 у вихідному стані (1),
     після поверхневого деформування(2) та нагрівання у вакуумі (3) і в атмосфері азоту (4)
      Виходячи з вищесказаного, зроблено висновок про ефективність комбінації де-
    формаційного та термодифузійного оброблень титанового сплаву ВТ22 для інтен-
    сифікації азотування,суміщеного зі ЗТО.
      Показано ефективність деформаційно-дифузійного оброблення, яке здійснюва-
    ли за схемою та режимом, які представлені на рисунку 10, г. Для гальмування про-
    цесів рекристалізації деформованого шару твердорозчинним зміцненням розрідже-
    ний азот подавали в процесі нагрівання. Порівнювали з вихідним станом (рис. 10, а),
    після деформування (рис. 10, б) та суміщеним зі ЗТО азотуванням без попереднього
    ХППД (рис. 10, в).
      Згідно рентгенофазового аналізу, попереднє деформування інтенсифікує азоту-
    вання через збільшення центрів зародження нітридів, в результаті чого на поверхні
    отримуємо товстіший нітридний шар з більшим вмістом азоту.
      Про інтенсифікацію азотування також свідчать результати металографічного
    (рис. 10) та дюрометричного (рис. 11) аналізів. Попереднє ХППД сприяє збільшен-
    ню поверхневої мікротвердості і потовщенню зміцненого шару на 50 і 30% відпові-

    дно порівняно з азотуванням. У випадку деформаційно-дифузійного оброблення ма-
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17