Page 6 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 6

4
    ра, сьогодні, завтра» (Київ, 2016); ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Титан 2016: виро-
    бництво та використання в авіабудуванні» (Запоріжжя, 2016); 7th world congress
    «Aviation in the XXI-st century: Safety in aviation and space technologies»(Kyiv, 2016);
    5th Int. Acad. Conf. «Mechanical engineering, materials science, transport» (Lviv, 2016);
    9th Int. Conf. of young scientists on welding and related technologies (Kyiv, 2017); VІІІ
    Міжнар. техн.-практ. конф. «АВІА-2017», (Київ, 2017); Міжнар. наук.-практ. конф.
    «Титан 2018: виробництво та використання в Україні» (Київ, 2018); 9th Int. Conf.
    «Welding and related technologies – present and future» (Kyiv, 2018); 14-й Міжнар.
    симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові, (Львів, 2019); Young Scientists
    Conf. on Materials Science and Surface Engineering (Lviv, 2019).
      У повному обсязі дисертаційна робота доповідалась на науковому та кваліфіка-
    ційному семінарі «Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів» Фі-
    зико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України.
      Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 26 друкованих працях,
    зокрема, в 11 статтях у наукових фахових виданнях, з них 7 статей у виданнях, які
    включені до міжнародної наукометричної бази Scopus, 2 з яких у виданнях, що вхо-
    дять до Q1 іQ2, 2 статті – у наукових періодичних виданнях інших держав, 14 тез і
    матеріалів міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

      Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 7 розділів, зага-
    льних висновків, списку використаних літературних джерел та 2 додатків. Загальний
    обсяг роботи становить 170 сторінок, вона містить 76 рисунків, 7 таблиць, бібліог-
    рафічний список із 210 найменувань.

                   ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

      У вступі викладено загальну характеристику роботи: обґрунтовано актуаль-
    ність теми дисертації, сформульовано мету дослідження та визначено шляхи її дося-
    гнення, сформульовано наукову новизну та практичну цінність отриманих результа-
    тів. Вказано зв'язок роботи з науковими проєктами та темами. Відзначено особистий
    внесок здобувача, наведено відомості про апробацію та публікації за темою дисерта-
    ції, а також коротко описано її структуру та обсяг.

      У першому розділі висвітлено аналітичний огляд літературних джерел, прове-
    дено критичний аналіз переваг і недоліків використання титану та його сплавів у ві-
    тчизняному авіабудуванні, де основну увагу сконцентровано на використанні дво-
    фазного титанового сплаву ВТ22 у конструкціях літаків марки «Ан», досвід їх екс-
    плуатації та аналіз експлуатаційних руйнувань таких конструкцій. Показано, що пе-
    реважальна кількість випадків виходу з ладу деталей, виготовлених з титанового
    сплаву ВТ22, пов’язана зі зношуванням вузлів тертя, оскільки сплаву притаманні
    низькі триботехнічні характеристики.
      Розглянуто використання газового азотування титанових сплавів для підвищен-
    ня їх триботехнічних характеристик. Показано, що на сьогоднішній день приділяють
    багато уваги інтенсифікації азотування для підвищення якості зміцнених шарів і
    зниження енерговитрат під час реалізації процесу насичення. Проаналізовано осно-
    вні методи азотування, подано їх класифікацію та обговорено доцільність викорис-
    тання. Розглянуто основні підходи до інтенсифікації азотування. Обґрунтовано мо-
    жливість інтенсифікації насичення азотом шляхом попереднього ХППД титанових
    сплавів. Сформульовано мету та задачі роботи.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11