Page 7 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 7

5
         У другому розділі наведенні основні методичні аспекти дисертаційної роботи.
      Досліджували високоміцний титановий сплав перехідного класу ВТ22
      (Ti–6Al–5Mo–5V–1,5Cu–1Fe).
         Як попереднє ХППД вибрано метод обкочування алмазною кулькою, яке здій-
      снювали в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.
         Газове азотування сплаву ВТ22 суміщали з його ЗТО. Азотування здійснювали
      на установці, яка дозволяє проводити термодифузійне насичення азотом та відтво-
      рювати технологічний регламент ЗТО сплаву ВТ22 в одному технологічному цик-
      лі. Установка розроблена та виготовлена у ФМІ НАН України.
         Фазовий склад поверхневих шарів визначали на дифрактометрі ДРОН–3.0.
      Шорсткість поверхні до та після кожної обробки вимірювали профілометром мо-
      делі 170621 з автоматичним визначенням середнього арифметичного відхилення
      профілю R . Дюрометричний контроль поверхонь зразків проводили з використан-
             a
      ням мікротвердоміра ПМТ-3М. Мікроструктурний аналіз поверхневого зміцненого
      шару здійснювали на сканувальному електронному мікроскопі (SEM) ZEISS EVO
      40XVP, який обладнаний детекторами зворотних електронів (BSE) та рентгеноспе-
                          ктрального мікроаналізу (EDX) INCA Energy 350.
                             Триботехнічні характеристики зміцнених зра-
                          зків титанового сплаву ВТ22 досліджували на ма-
                          шині тертя СМЦ-2 на базі 1000 м за питомого на-
                          вантаження 0,6 МПа зі швидкістю ковзання 0,6 м/с.
                          Змащування – граничне. Як мастило використову-
                          вали гідрорідину АМГ-10, яка застосовується в гі-
                          дросистемах вітчизняних літаків. Контртіла виго-
                          товляли з деформівної бронзи БрАЖН 10-4-4.
                          Схема трибоспряження – «диск – колодка» (рис. 1).
                             Випробування на короткочасну міцність та
       Рис. 1. Схема трибоспряження     пластичність, утомні випробування за схемою обе-
       «диск – колодка»: 1– отвір для    ртового згину проводили на установках, які розро-
       термопари; 2 – колодка; 3 – диск;   блені та виготовлені у ФМІ НАН України.
        4 – контейнер з гідрорідиною

         У третьому розділі вивчено вплив ХППД на характеристики поверхневого змі-
      цненого шару сплаву ВТ22 різного структурного стану.
         Досліджували     сплав   ВТ22    з  наступними    структурними     станами:
      β-, (α+β)-пластинчастою та (α+β)-глобулярною структурами (рис. 2). Для оцінки
      ефективності ХППД для цих структур поверхню сплаву обробляли, змінюючи наван-
      таження від 100 до 700 Н та кількість проходів від 1 до 11.

               а                б                в
              Рис. 2. Мікроструктура титанового сплаву ВТ22, де а– β-структура;
              б – (α+β)-пластинчаста структура; в – (α+β)-глобулярна структура
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12