Page 8 - Krechkovska_avtoref
P. 8

6
    (Луцьк, 2014 р.); ХIІI Міжнародній науково-технічній конференції “Нові конструк-
    ційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічно-
    сті виробів” (Запоріжжя, 2014 р.); V Міжнародній конференції "Механіка руйнування
    матеріалів і міцність конструкцій" (Львів, 2014 р.); 4-ій і 5-ій Міжнародних науково-
    практичних конференціях “Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях
    сучасного матеріалознавства та машинобудування” (Луцьк-Світязь, 2013, 2015 рр.);
    ІІІ, ІV та V Міжнародних науково-технічних конференціях “Пошкодження матеріалів
    під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування” (Тернопіль, 2013,
    2015, 2017 рр.); Міжнародних конференціях “Проблеми корозії і протикорозійного
    захисту матеріалів – Корозія-2014, -2016, -2018” (Львів, 2014, 2016, 2018 рр.);
     st
    21 European Conference on Fracture, ECF 21 (Catania, Italy, 2016), Міжнародній науко-
    во–практичній конференції «Реологічні моделі і процеси деформування структурно–
    неоднорідних матеріалів» (Луцьк–Світязь, 2016 р.); Structural Integrity Workshop
    (Miskolc, Hungary, 2016); Міжнародній науково–практичній конференції «Матеріали і
    покриття в екстремальних умовах: теоретичні і експериментальні основи технологій
                              th
    виготовлення» (Луцьк–Світязь, 2017 р.); 14  International Conference on Fracture –
                       nd
    ICF 14 (Rhodes, Greece, 2017); 2  International Conference on Structural Integrity and
                                  th
    Durability, ICSID-2018 (Dubrovnik, Croatia, 2018); 6 International Conference Fracture
                                       st
    Mechanics of Materials and Structural Integrity (Lviv, 2019); 1 International Workshop on
    Plasticity, Damage and Fracture of Engineering Materials (Ankara, Turkey, 2019).
       У повному обсязі робота доповідалася та обговорювалася на наукових семіна-
    рах: відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів ФМІ НАН Украї-
    ни, м. Львів (керівник семінару д.т.н., проф. Г. М. Никифорчин); “Проблеми матері-
    алознавства та інженерії поверхні металів” ФМІ НАН України, м. Львів (керівник
    семінару д.т.н., проф. О. П. Осташ).

       Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 47 наукових
    праць, серед яких 31 стаття у наукових фахових виданнях України та наукових пері-
    одичних виданнях інших держав (з них 18 у виданнях, що входять до наукометрич-
    них баз даних Web of Science та Scopus), 13 у матеріалах і тезах доповідей міжнаро-
    дних конференцій, 3 деклараційні патенти на корисну модель. Індекс Гірша авторки
    (h-index) становить 6.
       Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, ано-
    тації, 7 розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Загальний
    обсяг роботи становить 418 сторінок (з них 312 сторінок основного тексту) з 177 ри-
    сунками, 36 таблицями, бібліографічним списком із 391 найменувань та 3 додатків.

                        ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

       У вступі висвітлено стан досліджень деградації конструкційних сталей трива-
    лої експлуатації за їх структурними ознаками, механічними характеристиками, по-
    казано перспективу залучення фрактографічних досліджень до створення обґрунто-
    ваної методології визначення поточного структурно-механічного стану конструкцій-
    них сталей після їх тривалої експлуатації на різних об’єктах, визначено мету дослі-
    джень та основні напрями її досягнення, наукову новизну і практичну цінність
    отриманих результатів.
       У першому розділі проаналізовано описані в науковій літературі результати
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13