Page 13 - Krechkovska_avtoref
P. 13

11
      ваними від матриці включеннями, виявилися чутливішими до зміни його структур-
      но-механічного стану (рис. 3б). Тому в подальших оцінках деградації сталей викори-
      стали чутливіший серед них – фрактографічний показник, який враховує особливості
      механізмів руйнування тривало експлуатованих сталей, спричинені їх фактичним
      структурно-механічним станом. Міру деградації аналізованих сталей запропоновано
      оцінювати за часткою елементів окрихчення S  (розшарування на фоні типового
                                    кр
      в’язкого рельєфу з ямок відриву (рис. 4в), або їх суміш з крізьзеренними відколами з
      класичними річковими візерунками (рис. 4г) на одиничній площі зламу S.


                                      Р           Р
                                                      К

                                                       К
                                  В           В

            а             б            в             г
       Рис. 4. Включення у вуглецевій сталі у вихідному стані (а) і після тривалої експлуатації (б)
        та елементи окрихчення, площу яких враховували під час оцінювання деградації сталей
       портального крану (в, розшарування Р на фоні в’язкого рельєфу В) і Аджигольського маяка
               (г, крізьзеренний відкол К ініційований від розшарування Р).
          За нашими оцінками отримані співвідношення S / S добре корелюють із втра-
                                       кр
      тою експлуатованими сталями опору крихкому руйнуванню відносно неексплуато-
      ваних сталей KCV    експ / KCV (рис. 3в). За певного співвідношення площ ділянок з
                        вих
      розшаруваннями на зламах з’являлися ділянки крихкого відколу від розшарувань
      (рис. 4г), аж до їх домінування за практично незмінного опору крихкому руйнуван-
      ню. Для вуглецевих сталей якісна зміна визначальних елементів окрихчення на зла-
      мах відбувалася в точці A . Вважали, що ця точка характеризує критичну деградацію
                      c
      вуглецевих сталей, в якій їх докритичний стан (І) змінюється на закритичний (ІІ,
      рис. 3в). Таким чином, критичний стан вуглецевих сталей після їх тривалої експлуа-
      тації за впливу кліматичних умов обґрунтували зміною механізму руйнування.
          У четвертому розділі досліджено металографічні і фрактографічні ознаки де-
      градації низьколегованих сталей (10Г2С1, 17Г1С, Х60, Х70) магістральних нафто- та
      газогонів після їх тривалої (понад 50 років) експлуатації за впливу різних експлуа-
      таційних чинників (навантажень, температур, ґрунтових вод та технологічно обумо-
      влених наводнювальних середовищ) і сталі (0,28С-1Cr) з дочасно зруйнованих бу-
      рильних труб та встановлено їх зв'язок з механічними властивостями цих сталей.

          Сталь труб магістрального нафтогону. Аналізували структурно-
      механічний стан сталі 10Г2С1 трьох ділянок нафтогону, виготовлених з труб із за-
      водським осьовим зварним з’єднанням (ЗЗ), після ~45 років експлуатації. Хімічний
      склад основного металу (ОМ) і металу шва (МШ) наведено в табл. 3. Труби цикліч-
                                  -2
      но опресовували водою зі швидкістю 3,6∙10
          -1
      МПа∙с до тиску 6,4 MПa (труби гідроопресо-         Таблиця 3. Хімічний склад металу різ-
                                      них зон ЗЗ на трубах нафтогону
      вував Р. М. Басараб), фіксуючи кількість цик-       Зона    Вміст елементів, мас. %
      лів до появи в них наскрізних тріщин.            ЗЗ  C Si Mn Сr    S   P Cu
          В ОМ зерна перліту (~10 мкм) розташо-        ОМ 0,12 1,17 1,60 0,15 0,036 0,019 0,08
      вані переважно на стику трьох зерен фериту      МШ 0,13 1,12 1,58 0,15 0,038 0,024 0,14
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18