Page 6 - Krechkovska_avtoref
P. 6

4
    такими мікроструктурними особливостями як втрата когезії між включеннями і мат-
    рицею, або між суміжними прошарками ферит-перлітної структури;
        фрагменти міжзеренного руйнування на експлуатаційних зламах та на фоні
    крізьзеренного втомного рельєфу лабораторних зразків, випробуваних на циклічну
    тріщиностійкість, з низько- (прямі ділянки та гини парогонів ТЕС) і високолегованих
    (лопатки роторів парових турбін) теплотривких сталей теплоенергетичного устатку-
    вання, спричинені виділенням і коагуляцією карбідів вздовж меж зерен, їх відокрем-
    ленням від матриці з формуванням пор та їх злиттям.
       5. Виявлено мікрофрактографічну особливість деградації металу шва заводсько-
    го осьового зварного з’єднання на трубах, експлуатованих на магістральному нафтого-
    ні, у вигляді елементів крихкого крізьзеренного відколу на фоні загалом в’язкого рель-
    єфу зразків, випробуваних на ударну в’язкість, тоді як основною фрактографічною
    ознакою деградації металу інших зон зварного з’єднання були розшарування. На цій
    основі зробили висновок про інтенсивнішу деградацію металу шва порівняно з мета-
    лом інших зон зварного з’єднання.
       6. Показано, що відношення KCU/KCV можна використовувати як інформати-

    вний показник деградації тривало експлуатованих низколегованих теплотривких
    сталей з прямих ділянок, різних зон гину та зварного з’єднання парогонів ТЕС (для
    неексплуатованих сталей KCU/KCV становило 1,2…1,4, а для експлуатованих
    1,5…2,5). Причому ударна в’язкість KCV виявилася чутливішою до зміни структурно-
    механічного стану сталей внаслідок їх тривалої високотемпературної експлуатаційної
    деградації порівняно із значеннями KCU. Це пов’язали з тим, що опір поширення руй-
    нування деградованих матеріалів знижувався інтенсивніше, ніж опір його зародження.
       7. Вперше за зміною механізму руйнування обґрунтовано критичний стан де-
    градованих сталей після їх тривалої експлуатації за кліматичних і високотемператур-
    них умов. Під час низькотемпературної експлуатації в елементах конструкцій ця умо-
    ва досягалася за зміни розшарувань на зламах ударних зразків на крихкі крізьзеренні
    відколи, а високотемпературної – за зміни поодиноких фасеток міжзеренного руйну-
    вання на їх конгломерати, що охоплювали від 2 до 7 зерен на фоні крізьзеренного
    втомного рельєфу зразків, випробуваних на циклічну тріщиностійкість.
       8. Розроблено та апробовано нову методологію оцінювання структурно-
    механічного стану конструкційних сталей після їх тривалої експлуатації в різних
    елементах конструкцій за кліматичних і високотемпературних умов. Вона базується
    на побудованих залежностях між механічними та металографічними (або фрактог-
    рафічними S /S) параметрами, які виявилися чутливими до експлуатаційної дегра-
           кр
    дації сталей. За механічний показник деградації сталей, експлуатованих за клімати-
    чних умов, використали втрату їх опору крихкому руйнуванню (KCV /KCV , кри-
                                              екс
                                                  вих
    тичне значення якого досягло 0,23), а за високотемпературних – значення твердості
    НВ та зміну ефективного порогу циклічної тріщиностійкості експлуатованої сталі
    відносно не експлуатованої (ΔK    екс th eff /ΔK вих th eff , критичне значення якого для лопаток
    парових турбін становило 0,58, а для парогонів – 0,3).
       Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів роботи
    розроблено рекомендації для управління «Укрзахіднафтогазсервіс» щодо заміни ді-
    лянок нафтогону, на яких зварні шви розташовані в зоні контактування з донними
    відкладами та підтоварною водою, що сприяло корозійно-водневому розтріскуванню
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11