Page 9 - Krechkovska_avtoref
P. 9

7
      досліджень деградації конструкційних сталей різного призначення, експлуатованих
      в елементах конструкцій за відповідних технологічних умов, показана роль у цьому
      процесі корозивно-наводнювальних середовищ, описано відомі прояви деградації
      тривало експлуатованих сталей та наведені оцінки їх поточних властивостей. Сфор-
      мульовано основні завдання дисертаційної роботи та напрями їх вирішення.

          У другому розділі описані досліджені сталі та об’єкти, на яких вони експлуа-
      тувалися, використані для їх атестації експериментальні методики визначення меха-
      нічних характеристик та комп’ютерного оцінювання кількісних показників елемен-
      тів метало- та фрактографічних зображень, чутливих до зміни технічного стану ста-
      лей внаслідок їх експлуатаційної деградації.
          Досліджували вуглецеві сталі після ~ 100 років експлуатації в елементах конс-
      трукцій кінця ХІХ–початку ХХ сторіч (водонапірна вежа в Миколаєві та Аджиголь-
      ський маяк, мости та аркове перекриття залізничного вокзалу у Вроцлаві) та низько-
      леговані сталі після понад ~50 років експлуатації на магістральних газо- (17Г1С,
      Х60, Х70) і нафтогонах (10Г2С1) та в бурильних трубах (0,28С-1Cr), теплотривкі
      низьколеговані сталі після тривалої експлуатації (до ~23 років) на парогонах ТЕС
      (12Х1МФ та 15Х1М1Ф) і високолеговані сталі (15Х11МФ-Ш, Х12CrNiMoV12-3)
      після експлуатації до ~ 35 років в лопатках роторів парових турбін ТЕС.
          Для атестації сталей використали: твердість НВ; характеристики міцності
      (границі міцності σ і плинності σ ) та пластичності (відносні видовження δ і зву-
                  В
                           0,2
      ження ψ) за розтягу зразків на повітрі та в середовищі синтетичного кислотного до-
      щу (г/л: 3,19 H SO ; 3,2 Na SO ; 1,58 HNO ; 2,12 NaNO ; 8,48 NaCl, за pH 4,4 і рівня
                       2
                                        3
                         4
                                3
                  4
               2
      мінералізації – 0,3 %) та у водному розчині NS4 (г/л: 0,131 MgSO ∙7H O; 0,181
                                                    2
                                                 4
      CaCl ∙2H O; 0,483 NaHCO ; 0,122 KCl за pH 5,7), яким моделювали вплив ґрунтових
         2
                      3
            2
                                                    –3
      вод (швидкість активного деформування зразків на повітрі становила 3∙10 , а в ко-
                         –7
                           –1
      розивному середовищі – 1,7·10 c ); ударну в’язкість, визначену на зразках Менаже
      KCU та Шарпі KCV; статичну тріщиностійкість K , визначену за випроб триточко-
                                     c
      вим згином; порогові характеристики циклічної тріщиностійкості ΔK та ΔK           th eff , ви-
                                                th
      значені з кінетичних діаграм втомного руйнування в номінальних da/dN – ΔK та
      ефективних (з урахуванням ефекту закриття тріщини) da/dN – ΔK  координатах,
                                                eff
      отриманих у повітрі на балкових зразках (10×18×160 мм) з крайовим надрізом, на-
      вантажених консольним згином за частоти 10 Гц та асиметрії циклу R = 0,05.
          Під час аналізу деградації досліджених сталей враховували: хімічний склад,
      визначений    на   оптичному    іскровому    атомно-емісійному      спектрометрі
      SPECTROMAX LMF 0,5; структуру, аналізовану на оптичному мікроскопі Neophot-
      21 та сканівному електронному мікроскопі EVO-40XVP; фрактографічні особливос-
      ті руйнування зразків і реальних зламів елементів конструкцій, вивчені на сканівно-
      му електронному мікроскопі EVO-40XVP із системою спектрального мікроаналізу
      INCA Energy 350. Структурні та фрактографічні ознаки деградації досліджених ма-
      теріалів кількісно оцінювали з використанням програмних продуктів ФМІ
      НАН України для комп’ютерної обробки півтонових зображень з автоматизованим
      виділенням об’єктів аналізу та оцінюванням їх геометричних показників.
          За довірчої імовірності 0,95 і не менше трьох випроб на циклічну тріщино-
      стійкість, п’яти – на розтяг та удар, не менше тридцяти – на твердість та
      комп’ютерну обробку півтонових металографічних та фрактографічних зображень
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14