Page 12 - Krechkovska_avtoref
P. 12

10
                            KCV                  
           0  B    0,2                B    0,2
          -10  , %
          -20
          -30
          -40
          -50   1                     1
          -60   2                     2
          -70   3.4                    3.4
              4                     4
          -80   5                     5
          -90   6.1                    6.1

                 а                         б
    Рис. 2. Ранжування сталей з елементів (вежі в Миколаєві (1) та (2), Аджигольського маяка
    (3.4), залізничного вокзалу (4), Піскового (5) і Центрально–Поморського (6.1) мостів у Вроц-
    лаві) за ударною в’язкістю KCV, характеристиками міцності (σ В, σ 0,2) і пластичності (δ, ψ),
            визначеними на повітрі (а) та в середовищі кислотного дощу (б).

       У вихідному стані неметалеві включення зберігали зв'язок з матрицею
    (рис. 4а). Тоді як сукупна дія експлуатаційних чинників, зокрема механічних на-
    пружень, вплинула на структурно-механічний стан таких сталей, що проявилося де-
    когезією неметалевих включень від матриці
    (рис. 4б). Внаслідок цього попри збереження ціліс-       0,20
    ності елемента в його перерізі виникли порожнини,        0,15 п / C шл          4
    сумірні з включеннями, які ослабили його, сприяли         C
    накопиченню водню на міжфазних межах і полег-          0,10
    шили руйнування перетинок між найближчими з           c     6.2
    них шляхом формування розшарувань. Причому,         0,05 C    1
    якщо на шліфі виявляли лише ті включення, які          6.1            б
    належали його площині, то руйнування, як прави-             S c
                                                     0,80
    ло, відбувається по шляху найменшого опору, який           0,0 0,1 0,2 0,3 0,70 0,75 S / S
                                                    кр

    відзначається критич-      1,0                  3
                                   1, 2
    ною щільністю розта-      0,8                  4, 5, 6.1
                                 7
    шування включень, що
    втратили когезію з мат-     KCV екс / KCV вих 0,6
    рицею. Отже, металог-     0,4
    рафічні кількісні оцінки
    деградації вуглецевих      0,2
    сталей, визначені за      0,0 30 60  90  120  150
    площею відшарованих              , роки
                           екс
    неметалевих включень             а                  в
    С п на одиниці площі    Рис. 3. Втрата опору крихкому руйнуванню KCV екс / KCV вих від
                    тривалості експлуатації сталей τ екс (а) та залежності між струк-
    шліфа С шл, могли бути    турним С п /С шл і фрактографічним S кр /S показниками їх дегра-
    заниженими, тоді як дації (б) та між втратою опору крихкому руйнуванню і показни-
    такі ж оцінки на основі     ком S кр / S, що враховує площу розшарувань та крізьзеренних
    замірів площі структу-    відколів на одиничній площі зламів ударних зразків (в). І та ІІ –
    рних елементів окрих-     зони, що відповідають експлуатованим сталям до- і за критич-
    чення на зламах сталі,    ного структурно-механічного стану; A c – точка, що розмежовує
                    сталі з якісно відмінними ознаками деградації (розшарування
    ініційованих відшаро-     чи крізьзеренні відколи). Позначення сталей у табл. 1 та табл. 2.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17