Page 4 - Krechkovska_avtoref
P. 4

2
    НАН України (Фундаментальні проблеми створення матеріалів з наперед заданими
    властивостями, методів їх з’єднання й обробки) “Розроблення комп’ютеризованих
    методів кількісного аналізу елементів зламів і структури трубних сталей, спричине-
    них їх деградацією”, № держреєстрації 0112U002779, 2012–2016 рр.; “Розроблення
    наукових засад діагностування технічного стану сталей за кількісними оцінками
    фрактографічних ознак пошкодженості елементів конструкцій, експлуатованих під
    впливом корозійних середовищ” № держреєстрації 0117U000523, 2017–2021 рр., а
    також у рамках договорів на виконання НДР з Державним фондом фундаментальних
    досліджень МОН України “Дослідження структурного, механічного та корозійного
    стану тривало експлуатованих об'єктів типу “гіперболоїдних веж Шухова”,
    № держреєстрації 0112U005253, 2012-2013 рр. та гранту НАТО (в рамках програми
    “Наука заради миру та безпеки”) “Розроблення новітніх методів для запобігання
    руйнувань трубопроводів задля безпеки”, NUKR SFPP 985055, 2016–2020 рр., та ни-
    зки госпдоговорів, які виконувались за участі авторки. Крім того, Г.В. Кречковська
    була науковим керівником гранту НАН України “Дослідження механічних, структу-
    рних та фрактографічних особливостей високотемпературної водневої деградації
    металу гинів парогонів ТЕС”, № держреєстрації 0113U004690, 2013–2014 рр.

       Мета роботи – на основі встановлених закономірностей зміни інформативних
    структурних, механічних і фрактографічних характеристик, чутливих до деградації
    конструкційних сталей, тривало експлуатованих на різних об’єктах за впливу кліма-
    тичних та технологічних температурно-силових і корозійно-наводнювальних чинни-
    ків, та побудованих залежностей між ними, розробити методологію оцінювання їх де-
    градації та обґрунтувати умову досягнення критичного структурно-механічного стану.
       Для досягнення поставленої мети слід було вирішити наступні завдання:
       1. Встановити особливості трансформації структури конструкційних сталей,
    експлуатованих за різних технологічних умов;
       2. Виявити, класифікувати та оцінити металографічні та фрактографічні озна-
    ки деградації структури та механічних властивостей сталей, тривало експлуатованих
    за кліматичних і високотемпературних умов;
       3. Показати відповідність оцінок деградації тривало експлуатованих сталей за
    метало- та фрактографічними ознаками та обрати показники, придатні для оціню-
    вання зміни стану сталей в часі експлуатації;
       4. Узагальнити закономірності зміни комплексу механічних властивостей ста-
    лей, спричинених їх деградацією під час експлуатації, та вибрати найчутливіші до
    деградації;
       5. Побудувати залежності між механічними властивостями експлуатованих
    сталей та структурними і фрактографічними ознаками їх деградації;
       6. Ідентифікувати критичний стан тривало експлуатованих сталей за візуалізо-
    ваними ознаками деградації;
       7. Розробити методологію визначення критичного структурно-механічного
    стану сталей відповідальних елементів конструкцій внаслідок їх тривалої експлуа-
    тації за дії температурних, силових та корозивно-наводнювальних чинників.
       Об’єкт дослідження – деградація конструкційних сталей за структурно-
    механічними ознаками під час тривалої експлуатації на різних об’єктах за кліматич-
    них і високотемпературних умов.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9