Page 7 - Aref_Shtoyko
P. 7

5

    наводнювальних середовищ. Застосування даної моделі продемонстровано при
    визначенні залишкового ресурсу труби газопроводу і її зварного з’єднання за дії
    змінного циклічного тиску, наводнювання металу її стінки і ґрунтової корозії.
                                     Розглянемо     трубу   газо-
                                  проводу з плоскою поверхневою
                                  макротріщиною початкової площі
                                     яка піддана дії наводнюваль-

                                  ного середовища і циклічного
                                  навантаження з періодом циклу T,
                                  амплітуда    якого    описується
          Рис. 1. Схема труби з зовнішньою         силовим параметром p (рис. 1).
                тріщиною                  Вважають, що циклічний
    розтяг прикладено таким чином, що відносно площини тріщини напружено-
    деформований стан симетричний, тобто описується в околі її вершини тільки
    коефіцієнтом інтенсивності напружень (КІН)  . Задача полягає у визначенні

    кількості циклів навантаження    , коли в результаті воднево-втомного

    руйнування тріщина перетне стінку труби і настане її розгерметизація.

       Для розв’язку такої задачі насамперед побудуємо математичну модель, тобто
    математичні рівняння, які описують даний процес. Для цього застосовуємо
    енергетичний підхід, розвинутий в роботах О. Є. Андрейківа з учнями. Для
    визначення енергій деформування W і енергії руйнування Г застосовуємо відому
    модель Леонова-Панасюка-Дагдейла, а також результати досліджень О. В. Гембари і
    О. Є. Андрейківа щодо обґрунтування лінійної залежності деформації в зоні перед-
    руйнування від концентрації в ній водню. В результаті цього визначення
                                                      *
    зведеться до такої математичної задачі:

                      ∫ {( ( )     )[( ( )    )(  )  ]}               ⁄
                                                        (1)


                              ∫[     ( )]                          ( )   ;        ( )   .              (2)
    Тут L – довжина контуру тріщини; R – коефіцієнт асиметрії циклу;                   –


    характеристики, які визначаються з експерименту;           – нижнє порогове значення
    на кінетичній діаграмі росту воднево-втомної тріщини; величина B пов’язана із
    визначенням концентрації   водню в стінці труби, що становить окрему

    самостійну математичну задачу.
       Для визначення концентрації водню за наводнювання стінки труби газопроводу
    з транспортованого продукту застосовані математичні моделі, приведені в роботах
    О. Є. Андрейківа і О. В. Гембари. Використано низку відомих математичних
    методів, з допомогою яких визначено розподіл концентрації водню в стінці труби
    газопроводів зі сталей, для яких відомі коефіцієнти дифузії і розчинності водню.
       Крім того, розраховано розподіл концентрації водню у зварному з’єднанні
    труби газопроводу (рис. 2). За допомогою підходу, розробленого у працях
    І. К. Походні і Д. В. Рудавського, задача зведена до диференціального рівняння з
    початковою умовою відносно аналогу хімпотенціалу. Це рівняння розв’язували
    числовим методом для сталі Х60, характеристики якої взяті з літератури. На основі
    цих розв’язків на рис. 2б побудований розподіл концентрації водню по зонах
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12