Page 5 - Aref_Shtoyko
P. 5

3

       Наукова новизна роботи полягає в наступному:
     На основі відомого енергетичного підходу сформульовано розрахункову модель
     для визначення залишкового ресурсу труби газопроводу за циклічної зміни тиску
     наводнювального газу.
     З допомогою методу функції хімпотенціалу, розвинутого в роботах І. К. Походні і
     Д. В. Рудавського, розраховано розподіл водню у зварному з’єднанні труби

     газопроводу.
     Розраховано за допомогою методу скінчених елементів розподіл водню в
     компактному зразку з тріщиною, який наводнюється електролітично з боку,
     протилежному тріщині.
     Побудовано розрахункову модель для визначення кінетики і періоду докритичного
     росту втомної тріщини в кільцевому зварному шві стінки труби газопроводу.
     Вперше розроблено методи визначення залишкового ресурсу труб нафтопроводів із
     зовнішніми і внутрішніми поверхневими тріщинами за ламінарного і
     турбулентного потоків нафти, дії корозивного середовища і гідроударів.
     Вперше запропоновано методи врахування поточної деградації матеріалів в часі їх
     експлуатації при визначенні ресурсу труб нафтогазопроводів з поверхневими
     тріщинами.
       Обґрунтованість і достовірність наукових результатів випливає з коректності
    і строгості математичних постановок задач, використання основних законів
    термодинаміки і механіки сповільненого руйнування твердих тіл, узгодження
    окремих теоретичних результатів з результатами експериментальних досліджень,
    застосування обґрунтованих числових методів до розв’язання рівнянь математичної
    фізики.
       Теоретичне значення роботи полягає у створенні методів дослідження
    залишкової довговічності труб нафтогазопроводів з урахуванням дії на них низки
    силових і фізико-хімічних чинників, зокрема, їх маневрового режиму навантаження,
    гідроударів, наводнювання труб з транспортованого газу, одночасного впливу
    наводнювальних і корозивних середовищ, деградації матеріалів труб в процесі їх
    тривалої експлуатації. Це розширює клас розрахункових моделей механіки
    сповільненого руйнування твердих тіл.
       Практичне значення отриманих результатів полягає у можливостях їх
    використання в інженерних розрахунках залишкової довговічності тривало
    експлуатованих труб нафтогазопроводів з тріщинами з урахуванням, з одного боку,
    певних особливостей дії силових чинників та корозивно-наводнювального впливу
    ґрунтового і транспортованих середовищ, а з іншого – експлуатаційної деградації
    металу труб. Результати роботи частково впроваджені в УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ
    «Укртрансгаз» як складова розробленої методики діагностування стану матеріалу і
    залишкового ресурсу магістральних газопроводів. Методика включає польове
    обстеження ділянки магістрального газопроводу з метою встановлення
    експлуатаційних умов, визначення механічних і корозійно-механічних властивостей
    експлуатованого металу, а також необхідних констант для розрахунку залишкової
    довговічності в умовах наводнювання металу стінки труби.
       Апробація результатів роботи. Основні результати досліджень, викладені в
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10