Page 6 - Aref_Shtoyko
P. 6

4

      дисертаційній    роботі,   доповідалися    і  обговорювалися     на:  Міжнародних
      конференціях «Проблеми корозії і протикорозійного захисту конструкційних
      матеріалів»   (Львів, 2016, 2018 рр.), VI Міжнародній науково-технічній конференції
      «Нафтогазова енергетика–2017»      (Івано-Франківськ,   2017 р.), VІ Міжнародному
      молодіжно-науковому форумі «Litteris     et Artibus» (Львів, 2016 р.), V Міжнародній
      науково-практичній конференції «Теорія та практика раціонального проектування,
      виготовлення та експлуатації машинобудівних конструкцій», (Львів, 2016 р.),
      Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми механіки та математики»
      (Львів, 2018 р.).
         Публікації та особистий внесок здобувача.      Основні результати досліджень,
      які відображені в дисертації, опубліковані в 11 наукових працях, у тому числі 7
      статтей  у фахових виданнях [1–7] (з них [1, 4–6] входять до наукометричних баз
      даних Scopus та Web of Science), 1 деклараційний патент на корисну модель.
         Усі результати, що стосуються основного змісту дисертації, отримані
      здобувачем самостійно. За темою дисертації праці          [7–9,  11] опубліковані
      одноосібно. У публікаціях, які написані у співавторстві, особистий внесок здобувача
      складає: побудова розрахункових моделей визначення залишкового ресурсу труб
      газопроводів за дії тривалих статичного, циклічного і маневрового режимів
      навантаження, а також наводнювання їх стінок з природного газу [1, 2]; розроблення
      методів для визначення залишкового ресурсу труб нафтопроводів за ламінарного і
      турбулентного    потоків   нафти   і  гідроударів   [4–6];  розроблення    програми
      експериментів по впливу    корозивних та наводнювальних середовищ на деградацію
      сталей труб нафтогазопроводів [3, 10] і участь в їх проведенні.
         Структура та обсяг роботи.      Дисертаційна робота складається зі вступу,
      анотації, 4 розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Загальний
      обсяг роботи становить 165    сторінки  (з них 119 сторінок  основного тексту) з 43

      рисунками, 22 таблицями, бібліографічним списком із 171 найменувань та 3
      додатками.
                          ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
          вступі   обґрунтован актуальніст тем дисертації сформульован мет і
      задач дослідженн окреслен зв’язо робот  науково-дослідно темою,
      висвітлен науков новизн  практичн значенн отримани результаті подані
      відомост пр публікаці з тем дисертаці т особисти внесо здобувача,
      апробацію результатів дисертації, її структуру та обсяг.
         Перший розділ   присвячено аналізу наукових праць, в яких викладені методи
      розрахунку міцності і довговічності труб нафтогазопроводів. Зазначено, що
      найефективнішими є методи, побудовані на положеннях механіки руйнування
      матеріалів з урахуванням дії робочих агресивних середовищ. Проаналізовано
      результати досліджень    впливу на міцність та довговічність труб нафтогазопроводів
      умов їх експлуатації: циклічні і тривалі статичні навантаження, корозивні і
      наводнювальні середовища. Зазначено, що для врахування впливу вказаних
      чинників на ресурс (залишковий ресурс) труб нафтогазопроводів ще недостатньо
      розроблені розрахункові моделі.
         У другому розділі приведені розрахункові моделі для визначення залишкового
      ресурс тру газопроводі з циклічног навантаженн т ді корозивни і
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11